Status Honorowego Krwiodawcy Polskiego Czerwonego Krzyża

STATUS HONOROWEGO DAWCY KRWI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA
zatwierdzony Uchwałą Nr 32/96
na posiedzeniu Krajowej Rady Reprezentantów PCK w dniu 14.12.1996.

Jeśli chcesz pobrać Status w całości w wersji PDF-kliknij tutaj.

1. Statusem Honorowego Dawcy Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża, zwanym w dalszym ciągu
”Statusem HDK” objęci są honorowi dawcy krwi Polskiego Czerwonego Krzyża, którzy w celu
ratowania zdrowia i życia drugiego człowieka podejmują niezbędne, bezinteresowne
działania, zgodnie z podstawowymi zasadami Czerwonego Krzyża, stanowiące najpełniejsze
potwierdzenie idei ludzkiego braterstwa.

2. Objęcie Statusem HDK osób, o których mowa w pkt. 1 następuje, gdy osoby te oddają
bezinteresownie krew lub jej składniki z własnej woli, bez jakiegokolwiek wynagrodzenia, czy
to w formie pieniężnej, czy też w naturze, które mogłoby być uznane za ekwiwalent pieniężny.

3. Nie są uważane za wynagrodzenie:
a) podawane napoje i posiłek regeneracyjny po oddaniu krwi lub jej składników,
b) badanie lekarskie wykonywane u honorowego dawcy krwi w celu upewnienia się, że stan
zdrowia pozwala mu na donację,
c) opieka nad honorowym dawcą po oddaniu przez niego krwi lub jej składników,
d) usprawiedliwienie ustawowych godzin nieobecności w pracy honorowego dawcy krwi bez
utraty wynagrodzenia za te godziny,
e) przedmioty o charakterze propagandowym wręczone honorowemu dawcy krwi,
f) środki uzyskane z Funduszu Pomocy HDK PCK.

4. Przy oddawaniu i pobieraniu krwi i jej składników należy przestrzegać następujących zasad i
reguł postępowania:
a) dobrowolność w oddawaniu krwi i jej składników bez wywierania na dawcę presji w
jakiejkolwiek postaci,
b) przekazywanie krwi biorcy winno odbywać się anonimowo, z wyjątkiem przypadków
szczególnych.

5. Honorowy dawca krwi powinien:
a) dbać o swój stan zdrowia oraz prowadzić zdrowy i higieniczny tryb życia, wiedząc jakiemu
celowi służy jego działalność i oddawanie krwi,
b) wyróżniać się postawą etyczną zasługującą na społeczne uznanie,
c) być rzecznikiem idei honorowego krwiodawstwa i zasad działania Czerwonego Krzyża,
d) co najmniej raz w roku bezinteresownie oddawać swoją krew lub jej składniki na rzecz
anonimowego biorcy,
e) uprzedzać swego pracodawcę o terminie zamierzonego oddania krwi lub związanego z
tym badania lekarskiego,
Status Honorowego Krwiodawcy Polskiego Czerwonego Krzyża
f) informować lekarza przeprowadzającego badanie lekarskie przed pobraniem krwi o
wszelkich zauważonych u siebie ujemnych zmianach w stanie zdrowia oraz chorobach
przebytych w okresie poprzedzającym oddawanie krwi, a także przyjmowanych lekach,
g) przestrzegać przepisów dotyczących częstotliwości i ilości oddawania krwi i jej
składników,
h) w przypadku zrzeszenia się – przestrzegać postanowień “Regulaminu klubów honorowych
dawców krwi PCK”,
i) przestrzegać postanowień niniejszego Statusu HDK.

6. Honorowemu dawcy krwi przysługują uprawnienia gwarantowane stosownymi przepisami
prawnymi:
a) płatne, usprawiedliwione zwolnienie od pracy w dniu oddania krwi – na czas i warunkach
określonych odrębnymi przepisami,
b) posiłek regeneracyjny w dniu oddania krwi,
c) świadczenie zakładów opieki zdrowotnej otwartej i aptek poza kolejnością,
d) bezpłatne leki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
e) zrzeszanie się w Klubach HDK PCK na zasadach określonych w “Regulaminie klubów
honorowych dawców krwi PCK”,
f) możliwość otrzymania odznak i wyróżnień Polskiego Czerwonego Krzyża,
g) możliwość otrzymania odznaczeń państwowych na warunkach określonych w “Zasadach
wyróżniania i odznaczania honorowych dawców krwi PCK”.

7. Niniejszy Status HDK opracowany został na podstawie “Kodeksu etycznego honorowego
krwiodawstwa” aprobowanego przez XXIV Międzynarodową Konferencję Czerwonego
Krzyża, która odbyła się w Manilii w 1981 r. oraz “Oświadczenia w sprawie etyki ochotniczego
nieodpłatnego dawstwa krwi Międzynarodowej Federacji Czerwonego Krzyża i Czerwonego
Półksiężyca” – Genewa, sierpień 1990 r.

8. Status niniejszy wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia. Jednocześnie traci moc Status
honorowego dawcy krwi zatwierdzony Uchwałą Nr 17/94 Krajowej Rady Reprezentantów
PCK z dnia 14 maja 1994 r.