Regulamin Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK

REGULAMIN KLUBU HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK
zatwierdzony Uchwałą nr 32/96
na posiedzeniu Krajowej Rady Reprezentantów PCK w dniu 14.12.1996.

Jeśli chcesz pobrać regulamin Klubu w całości w wersji PDF-kliknij.

I. ZASADY DZIAŁANIA KLUBU HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK

KLUBY HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK ZWANE W DALSZYM CIĄGU KLUBAMI HDK SĄ
PODSTAWOWYMI JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI PCK. JAKO JEDNOSTKI PODSTAWOWE MOGĄ
BYĆ ORGANIZOWANE W KAŻDYM ŚRODOWISKU (MIEJSCU ZAMIESZKANIA, PRACY, NAUKI ITP.)
1. Liczba honorowych dawców krwi niezbędna do zorganizowania Klubu HDK nie może być
mniejsza niż 10 osób.
2. Klub HDK w dużym zakładzie pracy lub w środowisku za zgodą właściwego zarządu PCK
może wprowadzić wewnętrzną strukturę organizacyjną klubu.
3. Kluby HDK wchodzą w skład struktury rejonowej PCK.
4. Kluby HDK, na zasadach określonych przez ZG PCK, mogą utrzymywać kontakty z
honorowymi dawcami krwi za granicą.

II. CELE I ZADANIA KLUBU HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK

A. PODSTAWOWYM CELEM DZIAŁANIA KLUBU HDK PCK JEST:
1. Dążenie do zabezpieczenia ilości krwi i jej składników dla potrzeb lecznictwa.
2. Propagowanie i popularyzowanie idei honorowego krwiodawstwa ze szczególnym
podkreśleniem bezinteresowności daru krwi.
3. Organizowanie honorowego krwiodawstwa na terenie objętym działaniem klubu HDK.
4. Wcielanie w życie zasad “Statusu Honorowego Dawcy Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża”.
5. Popularyzowanie zasad działania PCK.
B. DO PODSTAWOWYCH ZADAŃ KLUBU HDK PCK NALEŻY:
1. Systematyczne organizowanie zbiorowego i indywidualnego oddawania krwi honorowo, we
współpracy z placówkami służby krwi.
2. Organizowanie doraźnych akcji honorowego krwiodawstwa w przypadkach nagłej potrzeby.
3. Udzielanie pomocy organizacyjnej przy pobieraniu krwi przez ekipy wyjazdowe stacji i
punktów krwiodawstwa.
4. Otaczanie należytą troską i opieką członków klubu HDK oraz udzielanie im pomocy w
trudnych sytuacjach życiowych.
5. Organizowanie, w sposób uroczysty, wręczania odznak, odznaczeń i wyróżnień członkom
klubu (z zachowaniem wymogów obowiązujących dla każdego z odznaczeń).
6. Organizowanie otwartych imprez kulturalno – oświatowych i turystyczno – sportowych dla
członków klubu i ich rodzin oraz sympatyków ruchu.
7. Integracja środowisk honorowych dawców krwi.
8. Udział w realizacji innych zadań statutowych PCK.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KLUBU HDK PCK

1. CZŁONKIEM ZWYCZAJNYM KLUBU HDK MOŻE ZOSTAĆ KAŻDY HONOROWY DAWCA KRWI, KTÓRY:
– wyraził wolę wstąpienia do PCK i został przyjęty przez zarząd klubu,
– zobowiązał się do honorowego oddawania krwi lub jej składników co najmniej raz w roku
kalendarzowym,
– ze względu na stan zdrowia nie może nadal oddawać krwi lecz aktywnie uczestniczy w
pracach klubu HDK.
2. CZŁONKIEM KLUBU HDK MOŻE BYĆ TAKŻE:
– osoba nie oddająca krwi lecz wspierająca działalność klubu,
– Zasłużony Honorowy Dawca Krwi PCK.
3. HONOROWY DAWCA KRWI MOŻE BYĆ CZŁONKIEM TYLKO JEDNEGO KLUBU HDK.
4. PRZYNALEŻNOŚĆ DO KLUBU HDK USTAJE W PRZYPADKU DOBROWOLNEGO WYSTĄPIENIA Z
KLUBU LUB PRZEJŚCIA DO INNEGO KLUBU HDK.
5. CZŁONEK KLUBU HDK PCK MOŻE BYĆ WYKLUCZONY Z KLUBU Z JEDNEGO Z NASTĘPUJĄCYCH
POWODÓW:
– nie uczestniczenia w realizacji zadań klubu,
– nie przestrzegania postanowień statutu, regulaminów lub uchwał organów PCK.
– działania na szkodę organizacji,
– nie opłacania składek członkowskich więcej niż 12 miesięcy bez uzasadnionej przyczyny,
pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu.
6. CZŁONEK KLUBU HDK MA PRAWO:
– wybierać i być wybieranym do organów klubu i Stowarzyszenia,
– uczestniczyć w określaniu programów działania Stowarzyszenia i ich realizacji,
– nosić odznaki organizacyjne,
– korzystać z przysługujących uprawnień wynikających ze Statutu HDK PCK.
7. CZŁONEK KLUBU MA OBOWIĄZEK:
– przestrzegać postanowień Statutu Polskiego Czerwonego Krzyża i stosować się do uchwał
organów PCK
– opłacać składki członkowskie PCK
– prezentować postawę zgodną z normami moralnymi, zwyczajowymi i prawnymi,
– członek zwyczajny: stosować się do zasad Statutu HDK PCK, do regulaminu klubu,
realizować uchwały zarządu klubu, a w szczególności bezinteresownie oddawać krew,
– przestrzegać ogólnych zasad higieny zdrowotnej.

IV. ORGANY KLUBU HDK PCK

1. ORGANAMI KLUBU HDK SĄ:
a) zebranie członków klubu HDK,
b) zarząd klubu HDK,
c) komisja rewizyjna.
2. ZEBRANIE CZŁONKÓW KLUBU HDK:
a) po rozpatrzeniu sprawozdania za okres kadencji podejmuje decyzję o udzieleniu
absolutorium ustępującemu zarządowi klubu HDK,
b) uchwala program działania klubu HDK,
c) wybiera prezesa i pozostałych członków zarządu klubu HDK (skład 3 – 7 osób) oraz
komisję rewizyjną,
d) wybiera przedstawicieli na konferencję rejonową PCK.
3. ZARZĄD KLUBU HDK WYBIERA ZE SWEGO GRONA SEKRETARZA I SKARBNIKA, W RAZIE POTRZEBY
WYBIERA WICEPREZESA.
4. KADENCJA ZARZĄDU KLUBU HDK TRWA 4 LATA.
5. JEŻELI ZARZĄD KLUBU HDK NIE WYKONUJE STATUTOWYCH OBOWIĄZKÓW, MOŻE BYĆ ZWOŁANE
NADZWYCZAJNE ZEBRANIE NA PISEMNY WNIOSEK 1 LICZBY CZŁONKÓW LUB KOMISJI REWIZYJNEJ,
LUB NA WNIOSEK WŁAŚCIWEGO ZARZĄDU PCK.
6. ZARZĄD KLUBU HDK:
a) wykonuje uchwały zebrania członków klubu, uchwały organów PCK wyższego stopnia oraz
kieruje klubem HDK,
b) reprezentuje członków klubu wobec władz administracyjnych, samorządowych i
społecznych w porozumieniu z właściwym zarządem rejonowym PCK,
c) współpracuje z kierownictwem zakładu pracy, instytucji, urzędu, uczelni itp., przy których
działa oraz placówką służby krwi,
d) zwołuje zebrania członków klubu,
e) odbywa posiedzenia według potrzeb, ale nie rzadziej niż 6 razy w roku,
f) może podejmować decyzje o wykluczeniu z organizacji, zgodnie z § 5 ustawy III statutu,
g) podejmuje swoje decyzje zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
członków zarządu,
h) prowadzi ewidencję członków klubu (kartotekę), książkę protokołów i uchwał oraz
dokumentację gospodarki materiałami i funduszami HDK,
i) przedstawia kandydatów do odznaczeń i wyróżnień – w ramach trybu i zasad
obowiązujących w PCK,
j) może powoływać zespoły i komisje problemowe w zależności od potrzeb.
7. ZARZĄD KLUBU HDK, ZGODNIE Z §11 UST 4., MOŻE WYSTĄPIĆ Z WNIOSKIEM DO ZARZĄDU
REJONOWEGO O ZWOLNIENIE CZŁONKA KLUBU Z OBOWIĄZKU OPŁACANIA SKŁADKI
CZŁONKOWSKIEJ.
8. PRACĄ ZARZĄDU KLU
BU KIERUJE JEGO PREZES, KTÓRY:
– zwołuje zebrania i przewodniczy obradom,
– inicjuje i kieruje całością pracy zarządu klubu HDK,
– podejmuje decyzje w imieniu zarządu klubu HDK między jego posiedzeniami, w zakresie
określonym przez ten zarząd,
– reprezentuje klub HDK na zewnątrz.
9. CZŁONEK ZARZĄDU LUB CAŁY ZARZĄD KLUBU HDK MOŻE BYĆ ZAWIESZONY W CZYNNOŚCIACH
WEDŁUG ZASAD UCHWALONYCH PRZEZ KRAJOWĄ RADĘ REPREZENTANTÓW.

V. INNE POSTANOWIENIA

1. KLUB HDK MA PRAWO UŻYWAĆ STEMPLA PODŁUŻNEGO O TREŚCI:
Znak PCK
Polski Czerwony Krzyż
Klub Honorowych Dawców Krwi
im…………………………………..
przy………………………………..
adres wraz z nr kodu pocztowego
2. CZŁONKOWIE ORGANÓW KLUBU HDK MAJĄ PRAWO UŻYWAĆ PIECZĄTEK IMIENNYCH
ZATWIERDZONYCH PRZEZ ZARZĄDY REJONOWE HDK PCK.
3. Klub HDK:
a) na zasadach określonych przez Krajową Radę Honorowego Krwiodawstwa może:
– przyjąć imię honorowe,
– posiadać własny sztandar,
b) na zasadach określonych przez Okręgową Radę Honorowego Krwiodawstwa
– posiadać własną odznakę klubową,
– posiadać własny emblemat.
4. KLUB HDK MOŻE BYĆ WYRÓŻNIONY:
– odznaczeniami Czerwonego Krzyża,
– odznakami “Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi PCK”,
– odznakami honorowymi Polskiego Czerwonego Krzyża,
– oraz innymi odznaczeniami i odznakami.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. ZARZĄD REJONOWY PCK MOŻE UCHYLIĆ UCHWAŁĘ ZARZĄDU KLUBU HDK, JEŻELI JEST ONA
NIEZGODNA Z PRAWEM, STATUTEM LUB UCHWAŁAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W ORGANIZACJI.
2. ROZWIĄZANIE KLUBU HDK MOŻE NASTĄPIĆ W PRZYPADKU:
a. uchwały zebrania członków klubu HDK,
b. zmniejszenia liczby członków poniżej wymaganego minimum,
c. braku działalności klubu HDK przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.
3. W PRZYPADKU ROZWIĄZANIA KLUBU HDK DECYZJĘ O PRZEJĘCIU JEGO MAJĄTKU, DOKUMENTACJI
I SYMBOLI PODEJMUJE ZARZĄD REJONOWY PCK.
4. REGULAMIN WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM ZATWIERDZENIA. JEDNOCZEŚNIE TRACI MOC REGULAMIN
ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ NR 17/94 KRAJOWEJ RADY REPREZENTANTÓW PCK Z DNIA
14.V.1994