Strona główna » Aktualności klubowe » Zebranie członków klubu

Zebranie członków klubu

7 kwietnia 2015

 
Sprawozdanie
z zebrania ogólnego członków Międzyzakładowego Klubu HDK PCK
przy PKP Wrocław Główny w dniu 2015.03.24. o g. 15.15.
Uczestnicy zebrania wg załączonej listy obecności.
Porządek zebrania:
1. Omówienie spraw bieżących Klubu HDK PCK   –  informacje dotyczące działalności Klubu –  strona internetowa naszego Klubu
2. Omówienie spotkania z Dyrektorami Zakładów i Gośćmi.
3. Omówienie przygotowań „Jubileuszu 30 – lat” działalności naszego Klubu.
4. Omówienie VI–Pikniku Krwiodawców oraz Turnieju Piłki Nożnej
5. Udział w III–Nocnym Maratonie Wrocławia i XXXIII-Maratonie Wrocław– pomoc organizacyjna ze strony naszego Klubu.
6. Składki P.C.K. – omówienie
7. Podjęcie Uchwały w sprawie Członków naszego Klubu, którzy od kilku lat nie uczestniczą w działaniach Klubu, nie dostarczają „potwierdzeń” oddania krwi.
8. Uzupełnienie dokumentacji klubowej: – adresy: zamieszkania i adres Zakładu Pracy, numery telefonów kontaktowych
9. Sprawy różne.
Zebranie rozpoczął Prezes Andrzej Grębla, który zapoznał zebranych z porządkiem obrad, przywitał przybyłych członków Klubu i zaproszonych gości.
Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie.
Na wstępie Prezes Andrzej Grębla nawiązał do jubileuszu XXX – lecia działalności naszego MK HDK PCK przy PKP Wrocław Gł. dodał, że chwila jest wyjątkowa, ponieważ w dniu następnym, czyli 25.marca.2015 r. przypada okrągła rocznica powołania do życia naszego Klubu.
Następnie Prezes przedstawił analizę aktualnej działalności.  Na ogólną ilość ponad 150 członków naszego Klubu, w roku 2014 tylko 58 osób oddało poświadczenia o oddaniu krwi.  W rzeczywistości członków naszego Klubu czynnie oddających krew jest znacznie więcej, jednak z przykrością stwierdził, że nie wszyscy po oddaniu krwi przekazują systematycznie poświadczenia, które odzwierciedlają faktyczną ilość oddanej krwi oraz wielkość naszego zaangażowania społecznego.
W dalszej części spotkania prezes Andrzej Grębla omówił zasady sporządzania wniosków i przyznawania odznaczeń.  Dodał, że bardzo istotne jest zachowanie ustawowych terminów sporządzenia i przekazania wniosków do dalszego biegu.
Następnie przedstawił sprawę współpracy ze Związkami Zawodowymi. Stwierdził,  że układa się ona dobrze.  Opowiedział jednak o pewnym incydencie, kiedy to przedstawiciel jednego ze Związków sugerował, że w zamian za udzielenie wsparcia finansowego naszej uroczystości, należy rozpatrzyć możliwość wstąpienia krwiodawców do ich ZZ.
Prezes apelował o aktywność wśród członków naszego Klubu, oraz o informowaniu o niej na bieżąco, co będzie zamieszczane na naszej stronie internetowej.
Powiedział, że wśród nas, są również osoby roszczeniowe, które podchodzą to tematu na zasadzie, że „im się należy i koniec”.  Niestety,  Prezes stwierdził,  że nikomu nic się nie należy ponadto – co jest przewidziane ustawowo.
W dalszej części zebrania Prezes Andrzej Grębla poinformował o odbytym  w miesiącu grudniu 2014r.  tradycyjnym spotkaniu Zarządu Klubu z Dyrektorami Zakładów,  z których wywodzą się nasi członkowie.  Uznał, że było udane i że Dyrektorzy obiecali konkretne wsparcie oraz  większe zaangażowanie na rzecz pomocy w zorganizowaniu naszego jubileuszu.  Np. Prezes Kolei Dolnośląskich p. Piotr Rachwalski obiecał i już finalizuje wybicie medali okolicznościowych z tytułu naszego jubileuszu.  Każdy z uczestników spotkania zobowiązał się do konkretnej pomocy,  która ma służyć pokazaniu mieszkańcom Wrocławia, oraz braci Kolejarskiej naszej wieloletniej pracy społecznej w ruchu Honorowego Krwiodawstwa dla ich dobra.
Następnie Prezes Andrzej Grębla zapoznał zebranych z wstępnym planem uroczystych obchodów jubileuszu XXX-lecia naszego Klubu.  Ważną sprawą jest obecność w tym dniu ambulansu do poboru krwi, który będzie ustawiony na placu przed dworcem Wrocław Gł. od strony ul. Piłsudskiego. Apelował o propagowanie „akcji”  wśród członków rodzin, przyjaciół i znajomych, w celu pozyskania w tym dniu dużej ilości krwi.  Praca ambulansu jest przewidziana w godzinach od 9.00 do 13.00.  Będzie szereg akcji prozdrowotnych, które będą zorganizowane przy współpracy Wydziału Zdrowia Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. Tradycyjnie już będą akcje pomiaru ciśnienia krwi, nauki samobadania piersi u kobiet, porady diabetologiczne, akcja prostata dla mężczyzn, zapobieganie powstawaniu udarów mózgu itp. Prezes wspomniał również o bardzo dobrze układającej się współpracy z Klubem Wrocławskich Motocyklistów, którzy są organizatorami akcji „Moto-Serce”. W tym miejscu głos zabrał wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia, członek naszego Klubu HDK p. Rafał Czepil, który również z dużym uznaniem wyraził się o współpracy z motocyklistami. Stwierdził jednoznacznie, że nasza uroczystość jest wielkim świętem wszystkich honorowych krwiodawców.  Dlatego nasze uroczystości są świetną okazją do poinformowania mieszkańców Wrocławia o naszej działalności i naszym dużym wkładzie w ochronę zdrowia Wrocławian i całego społeczeństwa. Jest to okazja do pokazania swojego dorobku, oraz promocja tej szlachetnej działalności.
Podczas omawiania planowanych na dzień 23.maja. propozycji występów kulturalnych,  Jacek Mikołajczyk potwierdził występ zespołu muzycznego  „Big Band Jelcz”, który został uzgodniony w ramach długoletniej już współpracy z MGCK z Jelcza – Laskowic.  Poinformował również, że pod znakiem zapytania stoi występ  „Kwartet Smyczkowy”,  co jest spowodowane długotrwałą niedyspozycją jednej z członkiń zespołu.
Artur Adamczyk zobowiązał się do przeprowadzenia rozmów z zespołem  „Nie ma to tamto”, w którym występuje ktoś z członków jego rodziny.
Planowane jest przeprowadzenie konkursu (quizu) wiedzy o honorowym krwiodawstwie.
Wielce prawdopodobny jest występ słynnego kajakarza o nazwisku Randa, który poprowadzi zajęcia suchego wiosłowania.  Jest to atrakcja przygotowana przez MCS. Policja kolejowa udostępni dwa samochody ze sprzętem specjalistycznym, poprowadzi również akcję znakowania rowerów.  Straż Ochrony Kolei zapewnia specjalistyczny samochód – radiowóz wyposażony między innymi w kamery. SOK przeprowadzi akcję pokazu tresury psów służbowych.
W tym miejscu spotkania,  Prezes Andrzej Grębla zwrócił się ponownie do zebranych o zaangażowanie się oraz uczestnictwo członków Klubu w przygotowanie imprez towarzyszących naszej uroczystości z okazji XXX – lecia działalności Klubu.
W nawiązaniu do organizowanych od 5 lat pikników HDK na boisku Orlik w Brochowie,  Prezes Andrzej Grębla poinformował zebranych o planach związanych z piknikiem.  Ustalono, że wzorem lat ubiegłych piknik zostanie zorganizowany, jednak z uwagi na organizowanie uroczystości związanych z jubileuszem Klubu, piknik zostanie zorganizowany w miesiącu wrześniu 2015r.
Prezes Andrzej Grębla poinformował zebranych o bardzo dobrze układającej się współpracy naszego Klubu z MCS.  Mamy wśród władz bardzo dobrą opinię, która istnieje między innymi dzięki naszemu zaangażowaniu w pomoc przy organizowaniu Maratonu Wrocławia.  MCS zamieścił logo naszego Klubu w materiałach promocyjnych maraton wśród swoich partnerów, co jest dla nas dużym wyróżnieniem. MCS przekazał dość sporą ilość albumów na nagrody dla krwiodawców z okazji naszego święta.  Prezes nie ukrywa, że MCS liczy na naszą dalszą owocną współpracę przy organizowaniu maratonów.
W dalszej części spotkania omówiono konieczność uaktualniania danych osobowych członków Klubu, które są niezbędne między innymi przy wypełnianiu wniosków na oznaczenia.
Wielkim mankamentem naszej działalności jest brak pieniędzy, dlatego bardzo sobie cenimy każdą formę pomocy materialnej. Dużą rolę w tym zakresie spełniają Związki Zawodowe, do których wystąpiliśmy pisemnie z prośba o dofinansowanie naszej imprezy. Cenne są każde, nawet najdrobniejsze wpłaty. Wg  zasady grosz do  grosz i zawsze uskłada się na najważniejsze potrzeby.
Wice Prezes Władysław Szczepański omówił sprawy związane z opłacaniem składek członkowskich.  Poinformował zebranych, że na ogólna ilość ponad 150 członków naszego Klubu,  składki członkowskie wpłaciło tylko 53 członków. Jest to niespełna jedna trzecia. Zaapelował o systematyczne płacenie składek, ponieważ są one bardzo ważnym elementem naszego budżetu.  W 2015 roku,  na dzień dzisiejszy składki członkowskie zapłaciły tylko 32 osoby.  Dużym problemem jest konieczność wnoszenia opłaty za przyznane odznaczenia.  Za jedno odznaczenie musimy do PCK wnosić opłatę około kilkudziesięciu złotych,  co w znacznym stopniu zmniejsza nasz budżet i jest czynnikiem powodującym ograniczenie składanych wniosków. 23.maja.2015 r. mamy swoje święto, które aby się udało musi być odpowiednio dofinansowane.
Kolega Karol Balcerek zaapelował do uczestników spotkania o przekazanie, wzorem lat ubiegłych, zabawek i różnych gadżetów z przeznaczeniem na nagrody w planowanych konkursach rysunkowym i piosenkarskim. Imprezy te są sprawdzone. Zawsze się udawały, jednak konieczne są nagrody dla występujących dzieci.
Kolega Jacek Mikołajczyk zwrócił się z apelem o zaplanowanie możliwości udzielenia pomocy w dniu obchodów naszego jubileuszu.  Kto będzie dysponował możliwościami proszony jest o zgłoszenie się do organizatorów.  Organizowanie imprezy na tak wielką skalę i to w samym centrum miasta wymaga dużych przygotowań i wykonania różnego rodzaju prac, do czego potrzebni są ludzie. Konieczne jest zorganizowanie grupy dyspozycyjnej,  aby mogła pomóc w sytuacjach koniecznych.
Na zakończenie zebrania Prezes Andrzej Grębla podziękował jego uczestnikom za  przybycie  oraz  zwrócił  się  o  przekazanie  różnego  rodzaju  pomysłów uświetniających naszą imprezę, w miarę ich powstawania.
 
Prezes MK HDK PCK przy PKP Wrocław Gł.
Andrzej Grębla
 
Protokołował: Jacek Mikołajczyk
 
Kilka zdjęć w galerii.
 
 
 
 
 

Aktualności klubowe

Brak komentarzy to “Zebranie członków klubu”

Leave a Reply

(required)

(required)