Strona główna » Aktualności klubowe » Marcowe zebranie członków klubu.

Marcowe zebranie członków klubu.


 
 

SPRAWOZDANIE

Z ZEBRANIA CZŁONKÓW MIĘDZYZAKŁADOWEGO KLUBU HDK PCK

PRZY PKP WROCŁAW GŁÓWNY ODBYTEGO W DNIU  2012. 03. 21.

O GODZINIE 15.30  W GMACHU BYŁEJ DDOKP WROCŁAW

 

 
ZEBRANIE ODBYŁO SIĘ WG NASTĘPUJĄCEGO PORZĄDKU:

 1. Zagajenie -powitanie zaproszonych gości.
 2. Omówienie spraw bieżących Klubu HDK
 3. Omówienie Rejonowego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego PCK
 4. Propozycje IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ NASZ KLUB HDK w roku 2012
 5. Omówienie planu pikniku organizowanego przez nasz klub w dniu 12 maja 2012 r. (sobota)
 6. Głos gości zaproszonych
 7. Propozycje, wnioski i sprawy różne.
 8. Zakończenie Zebrania.


Zebranie rozpoczął Prezes Andrzej Grębla, który przywitał zaproszonych GOŚCI   w osobach:

 • Rafał CZEPIL  –  Radny Rady Miejskiej Wrocławia
 • Sebastian HRUSZCZAK  –  Członek Klubu,  Wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla Brochów
 • Andrzej Sikorski  –  Naczelnika Sekcji IC Wrocław, dodając, że reprezentuje on  na dzisiejszym zebraniu NSZZ Solidarność przy IC.
 • Anna Skrzypińska – Rokicka  –  członkini Klubu,  Kierowniczka Drużyn Konduktorskich IC Wrocław  oraz  Wiceprzewodnicząca Związku Zawodowego Kolejarzy w Przemyślu
 • Władysław Szczepański, który oświadczył, że jest upoważniony do reprezentowania na dzisiejszym zebraniu Związków Zawodowych DOLKOMU.
 • przybyłych członków Klubu.

Zagaił na temat frekwencji uzasadniając, że jest ona ściśle uzależniona od pracy turnusowej, w jakim to systemie pracuje większość członków naszego Klubu HDK.
Następnie głos zabrał Radny Rady Miejskiej Wrocławia, Pan Rafał CZEPIL, który podziękował za zaproszenie, oraz za najcenniejszy dar humanitarny, jakim jest honorowo oddawana krew.
Następnie Prezes Klubu poinformował, że na dzisiejsze  ZEBRANIE  Członków Klubu  zostali  zaproszeni  również   Przewodniczący  17  Związków Zawodowych działających w Zakładach Pracy z których wywodzą się członkowie naszego Klubu.
Niestety tylko  5 Związków  Zawodowych  przyjęło nasze zaproszenie.
Kolega Jacek Mikołajczyk dopowiedział, że ZZ Kolejarzy Dolnośląskich oraz NSZZ Solidarność przy Zakładzie Linii Kolejowych we Wrocławiu od kilku lat wspomagają naszą działalność kwotą kilkuset złotych.
Władysław Szczepański –  poinformował że jest upoważniony przez  Organizacje Związkowe działające w  „Dolkomie” i  Związki deklarują jak co roku pomoc.
Andrzej Sikorski –  poinformował że jest upoważniony przez  Przewodniczącą  Organizacji Związkowej  NSZZ „Solidarność” przy  PKP „INTERCITY” Zakład Zachodni w  Poznaniu o pomocy jak w roku ubiegłym.
Anna Skrzypińska – Rokicka –  Wiceprzewodnicząca  Związku Zawodowego Kolejarzy w Przemyślu  poinformowała  że  Związek podjął  pozytywną decyzję w sprawie pomocy przy organizacji Pikniku.
( O godzinie 15.35 przybył Krzysztof Szydłowski – Członek Prezydium  ZZ Kolejarzy Dolnośląskich),  który potwierdził że jego Związek Zawodowy również pomoże.
Następnie Prezes Andrzej Grębla podziękował za te deklaracje przybyłych Związków Zawodowych  i  kontynuował zebranie zgodnie z obowiązującym porządkiem. Poinformował, że w najbliższym wydaniu „Pulsu IC,” oraz  „Wolnej Drogi”  ukażą się informacje o przeprowadzonej przez pracowników Sekcji „I.C.”  Wrocław, oraz Członków naszego Klubu HDK:
–        Andrzeja  SIKORSKIEGO  –  Naczelnika Sekcji Handlowej we Wrocławiu
–        Wiolettę  POGODĘ  –  Dyspozytora  Drużyn Konduktorskich we Wrocławiu
–        Andrzeja  GRĘBLĘ  –  Pracownika Sekcji i Prezesa Klubu Krwiodawców
którzy po raz  kolejny odwiedzili dzieci w Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii  i Hematologii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu Kierowanej przez           prof. Alicję Chybicką. Spotkali się w bibliotece z delegacją dzieci i wychowawcami.  Następnie dzieciom przekazano maskotki, słodycze, kolorowanki, oraz materiały piśmiennicze.
W dalszej części zebrania Prezes  przedstawił informacje dotyczące  działalności Klubu za rok 2011:

 1. Klub liczy na dzień dzisiejszy 66 członków PCK (opłacających składki członkowskie) i 70 wolontariuszy czyli razem 136 osób
 2. Członkowie Klubu w roku 2011 oddali honorowo 264 litry krwi.
 3. Członków wolontariuszy naszego Klubu czasowo zawieszonych  przez lekarza oraz ze względu na wiek, jest 17.
 4. W roku 2011 do naszego Klubu przystąpiło 14 osób.
 5. W 2011 r. zorganizowaliśmy DWA PIKNIKI, a w nich 2 Turnieje Piłki Nożnej, oraz 1 Piłki Siatkowej.

–        pierwszy Turniej Piłki Nożnej odbył się w maju o puchar naszego Klubu. Wygrał go Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu.
–        drugi Turniej odbył się w miesiącu wrześniu, a puchary ufundował członek naszego Klubu Poseł na Sejm RP Michał JAROS.  Turniej wygrał Klub HDK przy Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych im. Gen, Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu.
 
W lutym 2011 r. odbyło się spotkanie Zarządu Klubu, na które przybyli:

 • Poseł  Michał  JAROS,
 • Poseł Sławomir  PIECHOTA,
 • Dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu  Jarosław  MAROSZEK,
 • Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu –  Ryszard  KOZŁOWSKI
 • oraz Dyrektorzy Zakładów Pracy, w których zatrudnieni są członkowie naszego Klubu.

 
Następnie przedstawiliśmy sprawozdanie z działalności naszego Klubu, co stało się początkiem obszernej dyskusji, której efektem było przypomnienie o istnieniu dokumentu zwanego VADEMECUM PACJENTA.  Został ono rozesłany wszystkim członkom naszego Klubu z biura poselskiego Michała Jarosa, który pokrył  związane z tym koszty. Honorowi krwiodawcy przyjęli z zadowoleniem informację o istnieniu VADEMECUM. Prezes Andrzej Grębla podkreślił, że skoro istnieją uregulowania dotyczące pewnych przywilejów dla honorowych krwiodawców, to wszyscy dawcy powinni je znać i w miarę potrzeby z nich korzystać.
 

 1. 16 grudnia 2011 r. po raz kolejny odbyło się spotkanie Zarządu naszego Klubu z Dyrektorami, na które przybyli wszyscy Dyrektorzy naszych Zakładów Pracy. Omówiliśmy działania Klubu w roku 2011. Na spotkaniu tym były również prowadzone rozmowy w sprawie naszego PIKNIKU planowanego na rok 2012. Wszyscy Goście pozytywnie odnoszą się do naszego działania jako Klubu i zrobią wszystko aby pomóc nam w organizacji kolejnego PIKNIKU.

 

 1. Z inicjatywy Członkini naszego Klubu  – Wioletty POGODY w roku 2011 odbyła się akcja „Czekolada”. Zebrano ok. 1000 czekolad, które zostały przekazane do Kliniki Onkologii Dziecięcej we Wrocławiu kierowanej przez panią prof. Chybicką  ( Senator  R.P.)

 

 1. W tym roku, w miesiącu lutym po raz kolejny delegacja w składzie:  Wioletta Pogoda, Naczelnik Sekcji Handlowej I.C. Wrocław  –  Andrzej Sikorski oraz Prezes Andrzej Grębla,  udała się do tej Kliniki i zawiozła: maskotki, materiały piśmienne itp. Szkoda że do tych akcji włączyli się tylko Pracownicy Wrocławskiej Sekcji I.C. tj. Drużyny Konduktorskie i maszyniści.

 
Następnie Prezes Andrzej Grębla omówił plan kolejnego pikniku organizowanego przez nasz Klub w dniu 12.V.2012 roku na kompleksie sportowo rekreacyjnym „ORLIK” w Brochowie.
Pierwsze rozmowy w tej sprawie były prowadzone już w dniu 16.XII. 2011 roku z Dyrektorami Zakładów, z których wywodzą się członkowie naszego Klubu.
Dyrektorzy całkowicie popierają naszą inicjatywę w tym zakresie.
Zarząd od początku roku opracował koncepcję pikniku.
Planuje się zorganizowanie turnieju piłkarskiego, turnieju piłki siatkowej, punktu pielęgniarskiego, pokazu psów obronnych i tropiących Straży Ochrony Kolei, występ zespołu muzycznego itp. Szczegółowo sprawy te zostaną uzgodnione na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu Klubu.
Następnie Prezes przypomniał wszystkim uczestnikom zebrania o konieczności aktualizowania dokumentacji Klubu:
 
–        adresy zamieszkania, oraz adresy i nazwy zakładów pracy,
–        zdjęcia legitymacyjne do kartotek,
–        aktualne numery dowodów osobistych,
–        potwierdzenia oddania krwi. Brak informacji do Klubu o oddanej krwi powoduje, że dokumentacja jest nie kompletna i w razie potrzeby zachodzi konieczność kontaktu z osobą zainteresowaną, co jest dodatkowym utrudnieniem.
 
W dalszej części zebrania Prezes Andrzej Grębla omówił jak ważną rolę w propagowaniu idei czerwonokrzyskiej spełnia nasza strona internetowa, prowadzona przez Członka Zarządu naszego Klubu HDK, Kolegę Bolesława Dolnego. Zwrócił się do wszystkich członków Klubu o przekazywanie na bieżąco wszystkich zmian w danych osobowych oraz numerów telefonów i adresów e-mailowych, ponieważ jest to niezbędne dla prawidłowego prowadzenia dokumentacji.
W dalszej części zebrania głos zabrał Radny Rady Miejskiej Wrocławia, Pan Rafał Czepil.   Podziękował za zaproszenie i wyraził swoje zadowolenie z możliwości uczestnictwa w naszym zebraniu. Pełen podziwu dla prowadzonej przez nas działalności wspomniał, że kilka razy w życiu oddał honorowo krew, jednocześnie zadeklarował chęć wstąpienia do naszego Klubu HDK, co zostało przez zebranych przyjęte z dużym zadowoleniem. Zadeklarował również, że przez Rady Osiedli, a jest ich aż 48, z którymi współpracuje na co dzień, będzie wspomagał naszą działalność w zakresie propagowania honorowego krwiodawstwa wśród mieszkańców miasta.
Naczelnik sekcji IC Pan Andrzej Sikorski zaproponował, aby na przykład piknik jesienny zorganizować w innej części miasta przy współpracy z jedną z Rad chętnego do współpracy Osiedla.
Następnie Prezes Andrzej Grębla zapoznał zebranych z przebiegiem  Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Rejonowej Rady Honorowego Krwiodawstwa, w którym uczestniczył  jako jeden z delegatów naszego Klubu. Wspomniał, że praca Rady Rejonowej pozostawia wiele do życzenia. Na pewno jej wielkim błędem  jest fakt, że na swoje posiedzenia nie zaprasza ludzi z zewnątrz, którzy mogliby wnieść wiele nowego do jej pracy.
Zwrócono uwagę, że bardzo ważną sprawą jest pozyskiwanie kolejnych osób do współpracy w zakresie prowadzonej przez nas działalności na rzecz rozwoju idei czerwonokrzyskiej.
Prezes Andrzej Grębla poinformował zebranych, że w ramach współpracy z Radą Osiedla Brochów, będzie udostępniona nam sala klubowa na ewentualne imprezy okolicznościowe organizowane przez nasz Klub. W razie potrzeby istnieje możliwość wielokrotnego korzystania ze wspomnianej Sali, oczywiście po uprzednim uzgodnieniu z Zarządem Rady Osiedla.  Wspomniał również, że fundowane przez Miasto Wrocław bilety wolnej jazdy środkami Komunikacji Miejskiej zostały wprowadzone między innymi z inicjatywy naszego Klubu. Sprawy, które udaje nam się załatwić są bardzo istotne z punktu widzenia honorowych dawców krwi.  Dawcy dzielą się cząstką siebie bezinteresownie, jednak osoby odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie służby krwi powinny o nich dbać. Następnie Prezes Andrzej Grębla wspomniał o korzyściach płynących z uzyskania osobowości prawnej przez Kluby HDK.
Wspominając o odpłatności za Odznaczenia, o które ubiegamy się jako Klub dla naszych członków, wyraził swoje niezadowolenie z tego faktu. Za zupełnie niedopuszczalne uznał konieczność ponoszenia kosztów związanych z zapytaniem o karalność w KRK, w związku ze złożeniem wniosku o odznaczenie.
W tym momencie do zebranych dołączył członek rodziny Pawła Bujara i zwrócił się o dofinansowanie wyjazdu trzech osób na Mistrzostwa Polski Honorowych Dawców Krwi w Szachach. Propozycję poddano pod głosowanie i uczestnicy zebrania większością głosów wyrazili zgodę na takie dofinansowanie w kwocie 300 złotych. Mistrzostwa odbędą się w Kołobrzegu.
W dalszej części zebrania zwrócono uwagę, że kluczową sprawą związaną z organizowanym przez nas piknikiem jest załatwienie sceny. W tym temacie głos zabrali: Andrzej Sikorski, oraz Jacek Mikołajczyk. Uznali, że od tego, czy będzie scena, uzależnione są dalsze propozycje odnośnie organizowania poszczególnych imprez na naszym pikniku. Prezes wspomniał również, że zorganizowanie pikniku nie jest sprawą prostą i wymaga dużego wkładu pracy ze strony organizatorów.  Musimy załatwić sędziego piłki nożnej i siatkowej, Toy Toy – ki,  Catering,  scenę itp. zaproponował jednocześnie, aby powrócić do idei organizowania –  „Dni Honorowego Krwiodawstwa” w miesiącu listopadzie.
Podsumowując powiedział, ze optymalnie moglibyśmy organizować trzy imprezy w roku, czyli piknik majowy, piknik wrześniowy, oraz uroczystość listopadową.
Prezes  Andrzej Grębla  omówił sprawę trudności na jakie napotyka rodzina zmarłego członka naszego Klubu, kolegi  Artura MARCZAKA.
Poinformował że w powyższej sprawie zwrócił się z prośbą o pomoc do Posła Sławomira Piechoty – ponieważ dotyczy to osoby niepełnosprawnej.
Odbyło się już spotkanie i Poseł obiecał pomoc.
Na tym zebranie zakończono.
Protokołował: Jacek Mikołajczyk.
 
Kilka fotek w galerii.
.
 

Aktualności klubowe , ,

Brak komentarzy to “Marcowe zebranie członków klubu.”

Leave a Reply

(required)

(required)