Strona główna » Aktualności klubowe » Zebranie Zarządu

Zebranie Zarządu 
 
PROTOKÓŁ
Z  POSIEDZENIA ZARZĄDU MIĘDZYZAKŁADOWEGO KLUBU HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK PRZY PKP WROCŁAW GŁÓWNY ODBYTEGO W DNIU 29.02.2012. O GODZINIE 15.10 W SIEDZIBIE KLUBU PRZY ULICY SUCHEJ.
 
 
 
 
Porządek zebrania:

 1. Zagajenie – powitanie uczestników zebrania oraz przybyłych gości
 2. Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania
 3. Omówienie sprawy odznaczeń:

a)  Odznaki Honorowej PCK
b)  Odznaczeń Państwowych

 1. Omówienie sprawy PIKNIKU HDK zaplanowanego na dzień 12.05.2012.
 2. Przygotowanie zebrania członkowskiego.
 3. Omówienie przygotowań do spotkania ze Związkami Zawodowymi.
 4. Przygotowanie wzoru pisma do Dyrektorów Zakładów Pracy w sprawie pomocy przy zorganizowaniu Pikniku HDK.
 5. Wnioski i propozycje
 6. Informacja w sprawie możliwości korzystania ze świetlicy Rady Osiedla Brochów.
 7. Zakończenie zebrania

Zebranie rozpoczął Prezes Andrzej Grębla, który przywitał przybyłych na zebranie członków Zarządu Klubu ( obecność 100% ). Następnie zapoznał zebranych z porządkiem zebrania, który został przyjęty jednogłośnie.
Prezes A. Grębla omówił sprawę dobrze układającej się współpracy z Radą Osiedla Brochów informując o możliwości korzystania ze świetlicy osiedlowej w celu organizowania uroczystości z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa. Jest tam nagłośnienie, stoliki z krzesełkami, mini zaplecze kuchenne itp. Zapewnił, że są tam dogodne warunki do organizowania imprez okolicznościowych.
W dalszej części spotkania Prezes Andrzej Grębla omówił sprawę związaną z odznaczeniami PCK, oraz Odznaczeniami Państwowymi omawiając pojawiające się w tym temacie trudności.
Zapoznał zebranych z przebiegiem zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Rady Rejonowej PCK we Wrocławiu.  Poinformował, że odpisanie 1% podatku na rzecz PCK nie jest równoznaczne z możliwością wykorzystania tych pieniędzy przez konkretny Klub HDK.  Wspomniał o przypadku Prezesa Wojskowego Klubu HDK kapitana Padarza, który usiłował upomnieć się o 1% który to podatnicy przeznaczyli konkretnie na działalność jego Klubu – do dziś problem nie rozwiązany.
Prezes Andrzej Grębla poinformował, że prawdopodobnie w 2012 roku Kluby HDK będą obciążone obowiązkiem dokonywania opłat za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karanych. Opłata taka wynosi 50 zł. Odczytał pismo w tej sprawie. Na dzień dzisiejszy sprawa nie jest do końca jasna i z powodu braku dokumentów regulujących tę kwestię wymaga doszczegółowienia. Z przedstawionego pisma wynika, że interwencja w Ministerstwie Zdrowia nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Jest wielce prawdopodobne, że konieczne będzie indywidualne wnioskowanie w danej sprawie do KRK tj. na dzień dzisiejszy Krwiodawca, który spełnia warunki na Odznaczenie Państwowe będzie musiał osobiście wystąpić do Krajowego Rejestru Karnego, złożyć stosowny wniosek do KRK oraz wykupić znaczek skarbowy za 50 zł. Istnieje prawdopodobnie możliwość, że opłata ta może być dokonana jako odpis składek PCK ale z Pisma, które wpłynęło z Sądu Okręgowego jasno wynika, że PCK nie ma prawa występować do KRK, więc w tej kwestii trzeba być może sięgnąć do INTERPELACJI POSELSKIEJ. Szczegółowe materiały w tej kwestii Prezes Andrzej Grębla prześle poszczególnym członkom Zarządu za pomocą e-maila. W nawiązaniu do KRK odczytał kolejne pismo informujące o tym, kto może występować o zapytanie do KRK. Cała ta sytuacja bulwersuje środowisko działaczy i Honorowych Dawców Krwi, dlatego Poseł Michał Jaros złoży w tej sprawie interpelację.
Następnie Prezes Andrzej Grębla omówił sprawę opłacania składek członkowskich PCK przypominając, że z przekazanej do PCK kwoty odzyskujemy 50% na działalność Klubu.
W dalszej części zebrania Prezes Andrzej Grębla stwierdził, że w związku z problemami w uzyskaniu informacji z KRK zagrożony jest termin złożenia wniosków na odznaczenia.
Następnie głos zabrał  Wiceprezes Władysław Szczepański, który zaproponował, aby rozpatrzyć możliwość powrotu do uroczystych spotkań z okazji dni HDK w miesiącu listopadzie. Podkreślił, że musimy uczynić wszystko, żeby ubiegać się o wyróżnienia i odznaczenia dla członków naszego Klubu. Kontynuując przystąpił do omówienia organizacji zaplanowanego na dzień 12.05.2012. pikniku HDK na boisku ORLIK w Brochowie. A oto propozycje urozmaicenia:

 • Jacek Mikołajczyk przygotuje pytania do quizu o tematyce kolejowo-czerwonokrzyskiej, oraz poprowadzi Punkt Informacyjny o naszym Klubie HDK
 • Bogumiła Marcinkowska z mężem zorganizują konia z bryczką do udziału w festynie.  Pani Bogusia zobowiązała się do uzyskania informacji o kosztach planowanego przedsięwzięcia.
 • Mąż Pani Bogusi zobowiązał się do przygotowania i przeprowadzenia zawodów strzeleckich  na wesoło ( rzut gumiakiem ) itp.
 • Bolesław Dolny zobowiązał się do przygotowania i przeprowadzenia zawodów wędkarskich.
 • Pani Monika Nita przygotuje i będzie nadzorowała przeprowadzenie konkursu plastycznego dla dzieci.
 • Zarząd Klubu przygotuje rozgrywki turniejowe w piłkę nożną i siatkową.
 • Oskar Olejnik z IZ Wrocław przygotuje stoisko „Bezpieczny Przejazd”
 • PKP „Intercity” –  wystawi swoje stoisko
 • Komenda Okręgowa SOK przygotuje pokaz psów obronnych
 • Klub Seniora w Brochowie przygotuje własne wypieki oraz kawę i herbatę  –              czyli mini kawiarenkę
 • Ważną do załatwienia sprawą jest scena,  której załatwienie jest jedną z najważniejszych i najtrudniejszych spraw.  Musimy zrobić rozeznanie co do kosztów, oraz miejsca jej pozyskania.
 • Każdy z Zakładów biorących udział w turnieju piłkarskim będzie miał możliwość zamieszczenia na ORLIKU reklamy.
 • Spróbujemy załatwić pokazy Policji w zakresie kryminalistyki i w zakresie znakowania rowerów przed kradzieżą.
 • Wystąpimy do Straży Miejskiej Wrocławia o przysłanie patrolu konnego.
 • Uzgodnimy z kapitanem Padarzem możliwość pokazu sprzętu wojskowego.
 • Istnieje duże prawdopodobieństwo, że Radny RM Wrocławia Rafał CZEPIL zorganizuje drużynę piłkarską składającą się z radnych RM, oraz innych polityków.
 • Wystąpimy do Dyrektorów zakładów Pracy zatrudniających członków naszego Klubu o nagrody rzeczowe.
 • Władysław Szczepański zobowiązał się do przeprowadzenia rozmów z pracownikiem DOLKOM-u Panem Piotrem Baronem w sprawie poprowadzenia turnieju piłkarskiego z ramienia Zarządu Klubu.
 • Prezes Andrzej Grębla zobowiązał się do przeprowadzenia rozmów z radnym RM Wrocławia Panem Rafałem Czepilem odnośnie możliwości udzielenia pomocy w załatwieniu przenośnej sceny na nasz PIKNIK.  Zrobi również rozeznanie w sprawie wybudowania na ORLIKU murowanej sceny na stałe.

W trakcie dyskusji ustalono, że kolejne zebranie Członków naszego Klubu odbędzie się w dniu 21.03.2012 roku o godzinie 15.20 w Sali 200 gmachu byłej DOKP Wrocław.
Na zakończenie zebrania Prezes Andrzej Grębla podziękował uczestnikom za udział w posiedzeniu prosząc o zwiększone zaangażowanie przy organizowaniu PIKNIKU HDK.
Na tym zebranie zakończono.
Protokołował: Jacek Mikołajczyk

Aktualności klubowe , ,

Brak komentarzy to “Zebranie Zarządu”

Leave a Reply

(required)

(required)