Strona główna » Aktualności klubowe » Spotkanie wyborcze.

Spotkanie wyborcze.

16 grudnia 2011


 


W DNIU 14.12.2011. O GODZINIE 15.20 W SALI 112 GMACHU DOKP WROCŁAW ODBYŁO SIĘ ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE MIĘDZYZAKŁADOWEGO KLUBU HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK PRZY PKP WROCŁAW GŁÓWNY .
 
 
 
Porządek zebrania:
1. Zagajenie – powitanie uczestników zebrania oraz przybyłych gości
2. Wybór Komisji Mandatowej
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Dyskusja nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu
5. Dyskusja nad dalszym kierunkiem działań Klubu
6. Zakończenie zebrania

Na wstępie głos zabrał Prezes Andrzej Grębla, który przywitał przybyłych na zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Klubu, oraz Kolegę Krzysztofa Klareckiego, będącego uczestnikiem-obserwatorem zebrania z ramienia Rejonowej Rady Honorowego Krwiodawstwa. Następnie Prezes Andrzej Grębla poinformował zebranych o powodzie skrócenia obecnej kadencji w strukturach PCK, oraz o zasadach przeprowadzenia zebrania z uwzględnieniem nowego Statutu PCK.
W dalszej części zebrania wybrano władze zebrania w osobach:
· Przewodniczący Zebrania – kolega Andrzej Grębla
· Sekretarz Zebrania – kolega Jacek Mikołajczyk
Komisja Mandatowa w składzie:
· Przewodnicząca – Bogumiła Marcinkowska
· Członek komisji – Władysław Bela
· Członek komisji – Adam Kazek
Komisja Wyborcza i Skrutacyjna:
· Przewodniczący – kolega Grzegorz Drobik
· Członek Komisji – Artur Adamczyk
· Członek Komisji –Daniel Kulczycki
Do składów poszczególnych komisji zgłoszono po trzy kandydatury, które zostały przyjęte w głosowaniu jawnym – jednogłośnie.
Następnie Prezes  zapoznał zebranych ze sprawozdaniem z działalności Klubu w minionej kadencji. Omówił szczegółowo działania jakie podejmowane były na rzecz propagowania idei Honorowego Krwiodawstwa w społeczeństwie.
Treść wystąpienia przygotowanego przez Prezesa Andrzeja Gręblę:
Szanowni Państwo!
W dniu dzisiejszym spotykamy się na zebraniu sprawozdawczo – wyborczym Międzyzakładowego Klubu HDK PCK przy PKP Wrocław Gł. W bieżącym roku uległ nowelizacji „STATUT PCK”, w związku z tym do czerwca 2012 roku muszą się odbyć wybory na wszystkich szczeblach. Mijająca kadencja trwała niecałe dwa latam ale jeżeli chodzi o działalność naszego Klubu to:
· Została utworzona strona internetowa naszego Klubu
· Odbywają się systematyczne dyżury Zarządu Klubu 2 x w miesiącu
· Na kompleksie rekreacyjno – sportowym „ORLIK” w Brochowie organizowaliśmy jubileusz 25-lecia naszego Klubu
· W roku 2011 dwukrotnie zorganizowaliśmy imprezy plenerowe tj:
– w miesiącu maju turniej piłki nożnej o puchar Klubu
– w miesiącu wrześniu turniej piłki nożnej i siatkowej
· Na bieżąco były sporządzane wnioski na odznaki ZHDK
· Na bieżąco były sporządzane wnioski na bilety MPK
· W miesiącu lutym zorganizowaliśmy spotkanie z Dyrektorami Zakładów pracy zatrudniających naszych Krwiodawców oraz posłami na Sejm. W wyniku tego spotkania każdy członek Klubu otrzymał pocztą:
-VADEMECUM PACJENTA + zaproszenie na piknik (ze względów finansowych koszty pokrywał Poseł Michał Jaros). Podczas tego spotkania została poruszona sprawa obniżenia ilości oddanej krwi dla otrzymania biletu imiennego MPK do: mężczyźni 18-litrów, kobiety-15litrów. Wiele osób przypisuje sobie tę zmianę, ale Przewodniczący RM Wrocławia po raz pierwszy usłyszał o tej inicjatywie od nas.
W chwili obecnej jesteśmy na etapie organizowania drugiego spotkania z Dyrektorami, które odbędzie się za kilka dni. Termin ten był ustalony znacznie wcześniej niż plan na nową kadencję.
Nawiązując do finansów, to na koncie PCK mamy 540 złotych.
Plan na nową kadencję:
1. Dalsze systematyczne prowadzenie strony internetowej.
2. Organizowanie pikników dla krwiodawców – najbliższy 12.V.2012.
3. Zorganizowanie imprezy plenerowej – pikniku w miesiącu wrześniu.
4. Systematyczne wnioskowanie o odznaki i odznaczenia dla krwiodawców.
5. Systematyczne prowadzenie dyżurów Zarządu Klubu 2 x w miesiącu.
6. Organizowanie kolejnych spotkań z Dyrektorami Zakładów zatrudniających naszych krwiodawców.
7. Organizowanie spotkań ze związkowcami.
 
W dalszej części swojego wystąpienia Prezes Andrzej Grębla omówił sprawę odpłatności za odznaki PCK, które są zbyt drogie. Sprawa ta jest negatywnie odbierana przez honorowych krwiodawców.
Następnie Prezes oddał głos zebranym rozpoczynając tym samym dyskusję nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu.
Głos zabrał kolega Jacek Mikołajczyk, który uzupełnił wypowiedź Prezesa Grębli w sprawie działalności Zarządu w okresie minionej kadencji. W trakcie dyskusji uczestnicy zebrania pozytywnie ocenili dotychczasową pracę ustępującego Zarządu.
Następnie Prezes Andrzej Grębla zapoznał zebranych z przygotowanymi projektami uchwał.
Pierwsza uchwała dotyczyła udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Międzyzakładowego Klubu HDK przy PKP Wrocław Gł. Treść uchwały oraz wynik głosowania w załączeniu.
Druga uchwała dotyczyła liczby osób wybieranych w skład Zarządu Międzyzakładowego Klubu HDK przy PKP Wrocław Gł. Treść uchwały oraz wynik głosowania w załączeniu.
Trzecia uchwała dotyczyła odstąpienia od powoływania na następną kadencję Komisji Rewizyjnej na szczeblu podstawowym.tj. w Międzyzakładowym Klubie HDK PCK przy PKP Wrocław Gł. Treść uchwały oraz wynik głosowania w załączeniu.
Czwarta uchwała dotyczyła uznania Kolegi Stanisława Sawickiego za Honorowego Członka Zarządu Międzyzakładowego Klubu HDK PCK przy PKP Wrocław Gł. Treść uchwały oraz wynik głosowania w załączeniu.
Piąta uchwała dotyczyła przeniesienia Święta Członków Międzyzakładowego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy PKP Wrocław Gł z miesiąca listopada, na miesiąc maj i organizowania w tych ramach pikniku rodzinno – sportowo – rekreacyjnego – pracowniczego, wraz z imprezą propagującą honorowe krwiodawstwo wśród społeczeństwa. Treść uchwały oraz wynik głosowania w załączeniu.
W dalszej części zebrania przystąpiono do wyboru nowych władz Klubu. Z uwagi na udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi padła propozycja, aby w oparciu o wcześniej podjętą uchwałę, w skład Zarządu weszło pięć osób. Kolega Jacek Mikołajczyk zarekomendował na stanowisko Prezesa klubu kolegę Andrzeja Gręblę. Mikołajczyk omówił krótko dokonania ustępującego Prezesa  wspominając, że jego wieloletnia działalność, oraz osiągnięcia powodują to, że powinien on piastować funkcję Prezesa w kolejnej kadencji. W trakcie dyskusji padła propozycja, aby skład Zarządu pozostał bez zmian, przy zachowaniu jego składu osobowego w ilości 5 osób. Taka propozycja została poddana pod głosowanie i została przyjęta jednogłośnie.
Skład Zarządu Międzyzakładowego Klubu HDK PCK przy PKP Wrocław Główny na następną kadencję jest następujący:
1. Prezes Klubu – Andrzej Grębla
2. Wice Prezes Klubu – Władysław Szczepański
3. Sekretarz Klubu – Jacek Mikołajczyk
4. Członek Zarządu – Bolesław Dolny
5. Członek Zarządu – Bogumiła Marcinkowska
W dalszej części zebrania przystąpiono do wyboru delegatów na zjazd Rejonowy PCK. Zgłoszono następujące propozycje:
1. Andrzej Grębla
2. Monika Nita
3. Anna Kaliściak
W związku z brakiem kolejnych kandydatur zgłoszone propozycje poddano głosowaniu i wszystkie trzy osoby zostały jednogłośnie zatwierdzone na delegatów na zjazd Rejonowy PCK.
Następnie prowadzący zebranie Andrzej Grębla udzielił głosu obserwatorowi z ramienia Zarządu rejonowego PCK Koledze Krzysztofowi Klareckiemu, który potwierdził, że zebranie sprawozdawczo-wyborcze Międzyzakładowego Klubu HDK przy PKP Wrocław Gł odbyło się zgodnie z prawem i nie ma zastrzeżeń co do jego przeprowadzenia.
W trakcie kolejnej dyskusji nowy Prezes Andrzej Grębla omówił sprawę dalszej działalności Klubu. Uznał, że skoro członkom podoba się i odpowiada przyjęta w ostatnich latach forma działalności, to nic innego nie pozostaje jak tylko kontynuować ją nadal. Poinformował zebranych, że jako nowy Zarząd będziemy występować do Prezydenta Wrocławia o wyróżnienia dla honorowych krwiodawców.
 
Na tym zebranie zakończono.
Protokołował: Jacek Mikołajczyk.
Kilka fotek w Galerii.
.

Aktualności klubowe , ,

Brak komentarzy to “Spotkanie wyborcze.”

Leave a Reply

(required)

(required)