Strona główna » Aktualności klubowe » Październikowe posiedzenie Zarządu.

Październikowe posiedzenie Zarządu.

15 października 2011

 

 
W dniu 19.10.2011 o godz. 15.00 w pomieszczeniu klubowym odbyło się Posiedzenie Zarządu Międzyzakładowego Klubu HDK przy PKP W-w Gł.
Posiedzenia rozpoczął Prezes Andrzej Grębla, który przywitał uczestników, wśród nich Posła – elekta na Sejm RP kolegę Michała Jarosa. Następnie przedstawił porządek posiedzenia:
 
 
1. Odczytanie protokołu z Zebrania członkowskiego z dnia 22.IX.2011.
2. Omówienie spraw bieżących Klubu HDK PCK
· informacje dotyczące działalności Klubu
· omówienie przygotowań do planowanej na dzień 12.V.2012 klubowej imprezy okolicznościowej
· terminowość opłacania składek członkowskich
· systematyczność oddawania potwierdzeń oddania krwi
· strona internetowa naszego Klubu
3. Głos zaproszonych gości
4. Sprawy różne

Kolega Jacek Mikołajczyk odczytał protokół z zebrania członkowskiego odbytego w dniu 22.IX.2011 roku.
Prezes omówił sprawy organizacyjne:
· potrzebę bieżącego oddawania poświadczeń o oddaniu krwi
· konieczność zgłaszania przez Członków Klubu wszelkich zmian w danych personalnych takich jak: wymiana DO, numeru telefonu komórkowego, stacjonarnego lub służbowego, oraz zmiany w innych dokumentach osobistych, co jest niezbędne do utrzymania w należytym porządku Kart Ewidencyjnych członków naszego Klubu.
Wice Prezes Władysław Szczepański omówił sprawę związaną z opłacaniem składek członkowskich. W nawiązaniu do planowanego na dzień 12.V.2012. spotkania okolicznościowego – pikniku HDK – przypomniał o konieczności terminowego sporządzenia wystąpień do poszczególnych zakładów pracy zatrudniających członków naszego Klubu w sprawie wyróżnienia honorowych krwiodawców nagrodami rzeczowymi.
Jacek Mikołajczyk zobowiązał się do przygotowania quizu o tematyce kolejowo – czerwonokrzyskiej, który przeprowadzony będzie w ramach planowanej uroczystości.
Bogumiła Marcinkowska zobowiązała się zorganizować turniej strzelecki.
Prezes pozytywnie wypowiedział się o wyróżnianiu dyplomami okolicznościowymi osób współpracujących z naszym Klubem w zakresie organizowania uroczystości, oraz wspomagających naszą działalność w każdej innej formie.
Poinformował o uwiecznionych sukcesem działaniach w sprawie zmian zasad przyznawania Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi biletów MPK.
Przypomniał, że organizowane przez nas pikniki rodzinne są wspaniałą formą zabawy oraz spędzania czasu w kulturalny sposób i na świeżym powietrzu, zarówno dla honorowych krwiodawców jak i dla mieszkańców pobliskich osiedli. Następnie w kilku słowach poinformował zebranych o odbytej 02.09.2011 we Wrocławskim Teatrze Lalek uroczystej akademii z okazji 65-lecia Honorowego Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na Dolnym Śląsku, na której wyróżnieni zostali dwaj członkowie naszego Klubu:
· Andrzej Grębla – w imieniu Klubu
· Jacek Mikołajczyk – indywidualnie
Dodał, że informacja o uroczystości, oraz wyróżnionych członkach naszego Klubu została zamieszczona na naszej stronie internetowej, oraz ukazała się między innymi w Gazecie Powiatowej – Wiadomości Oławskie.
W dalszej części posiedzenia Prezes Andrzej Grębla przekazał informację o udziale naszej strony internetowej w propagowaniu honorowego krwiodawstwa, dziękując po raz kolejny koledze Bolesławowi Dolnemu za wzorowe jej prowadzenie.
Następnie zwrócił się do uczestniczącego w posiedzeniu Zarządu Klubu, naszego członka, Posła na Sejm RP, kolegi Michała Jarosa z prośbą o pomoc w zorganizowaniu zaplanowanej na dzień 12.05.2012 imprezy okolicznościowej – pikniku HDK.
Poseł zobowiązał się do nawiązania współpracy w ramach prowadzonego przez siebie stowarzyszenia pod nazwą „Lubię Wrocław”.
Następnie Prezes zwrócił się do Posła z ponowną prośbą o pomoc przy zakupie dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu ambulansu – kontenera przeznaczonego do poboru krwi.
W dalszej części posiedzenia Poseł Michał Jaros zaproponował konkretne przygotowanie się do planowanej imprezy. Dla przykładu zaproponował, że powinniśmy uwzględnić trzy propozycje: ambulans do poboru krwi, turniej piłkarski, oraz towarzyszące imprezy kulturalne. Poseł zaproponował również powołanie federacji – stowarzyszenia Klubów HDK. W związku z przedstawioną propozycją należy przeprowadzić rozmowy w tym zakresie z innymi, zainteresowanymi klubami HDK. Federacja – stowarzyszenie będzie czynnie wspierało działalność R.C.K.i K. W tym temacie Jacek Mikołajczyk przedstawił swoje wątpliwości związane z przedstawioną propozycją. Poddał pod wątpliwość, czy powołanie, lub ewentualne przystąpienie do stowarzyszenia, nie spowoduje odcięcia się od możliwości otrzymywania przez członków klubu odznak i odznaczeń Polskiego Czerwonego Krzyża, które są bardzo cenione przez krwiodawców?
W dalszej części posiedzenia Prezes Andrzej Grębla zreferował sprawę związaną z możliwością utraty naszego pomieszczenia klubowego spowodowanego prawdopodobnym przejmowaniem budynku przez Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu. W zakresie dalszej współpracy z innymi podmiotami nadmienił, że bardzo dobrze układa nam się współpraca z przedstawicielami Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, ze szczególnym uwzględnieniem:
· Pana Dominika Golemy – Z – cy Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych
· Pani Anny Szarycz – Dyrektora Wydziału Zdrowia
· Pana Waldemara Biskupa – Dyrektora Młodzieżowego Centrum Sportu.
Nawiązując do rozmów z poszczególnymi członkami naszego Klubu Prezes zasygnalizował, iż wielu członków przejawia postawę roszczeniową. Upominają się o odznaczenia, bilety i wyróżnienia, podczas gdy sami nie wywiązują się ze statutowych obowiązków. Zarząd Klubu jednogłośnie potępił takie zachowania. Dodał jednocześnie, że praktykowane ostatnio żądanie opłat za odznaki i odznaczenia czerwonokrzyskie jest niezgodne ze statutem i powoduje duże niezadowolenie wśród krwiodawców. Sprawą obiecał zająć się Poseł Michał Jaros.
W sprawie ewentualnego powołania federacji – stowarzyszenia zaplanowano spotkanie z osobami decyzyjnymi. Omówiono również konieczność pozyskiwania sponsorów dla naszej działalności.
Na tym zebranie zakończono.
Protokołował: Jacek Mikołajczyk.
Zdjęcia w dziale Galeria.
.

Aktualności klubowe , ,

Brak komentarzy to “Październikowe posiedzenie Zarządu.”

Leave a Reply

(required)

(required)