Strona główna » Aktualności klubowe » Nowelizacja darmowych przejazdów MPK

Nowelizacja darmowych przejazdów MPK

 

Na X sesji Rady Miejskiej Wrocławia

w dniu 16 czerwca 2011 r.

Rada Miejska Wrocławia uchwaliła rozszerzenie kręgu osób uprawnionych

do bezpłatnych przejazdów wszystkimi liniami komunikacji miejskiej o rodziców lub opiekunów prawnych rodzin wielodzietnych

– w niedziele i święta oraz soboty.

Bezpłatnie liniami normalnymi mogą jeździć także honorowi krwiodawcy, który oddali: 18 litrów krwi – do tej pory było to 25 litrów.

UCHWAŁA NR ………………..

RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

z dnia ……………….. 2011 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/275/99 Rady Miejskiej Wrocławia

w sprawie zasad odpłatności za usługi przewozowe świadczone środkami

lokalnego transportu zbiorowego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1) ) w związku z art. 15ust. 5 oraz art. 34 a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r., Nr 50, poz. 601, z późn. zm.2) )

Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1.

W załączniku do Uchwały Nr VIII/275/99 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23

kwietnia 1999 r. w sprawie zasad odpłatności za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego ( Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2002r. Nr 8, poz. 232, z późn. zm.3) ) wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 3

c) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie : „zasłużeni honorowi dawcy krwi

po oddaniu co najmniej : a) mężczyźni – 18 litrów krwi lub

odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników,

b) kobiety – 15 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość

innych jej składników.”,

Aktualności klubowe , ,

One Comments to “Nowelizacja darmowych przejazdów MPK”

  1. Jacek Mikołajczyk

    Świetna wiadomość dla wszystkich! Szczególnie środowisko Krwiodawców będzie niezwykle usatysfakcjonowane. Nic innego nie wypada zrobić, jak podziękować wrocławskim Radnym oraz wnioskodawcom tak wspaniałej uchwały. Gratuluję i dziękuję! Bardzo fajnie, że starania najaktywniejszych działaczy nie idą na marne.

Leave a Reply

(required)

(required)