Strona główna » Aktualności klubowe » Protokół z zebrania członków klubu w dniu 11. IV. 2011

Protokół z zebrania członków klubu w dniu 11. IV. 2011

ZEBRANIE CZŁONKÓW MIĘDZYZAKŁADOWEGO KLUBU H.D.K.ZEBRANIE CZŁONKÓW MIĘDZYZAKŁADOWEGO KLUBU H.D.K. P.C.K. PRZY PKP WROCŁAW GŁÓWNY w dniu 11. IV. 2011 roku

Uczestnicy wg załączonej listy obecności (do wglądu w siedzibie klubu).

Zebranie rozpoczął Prezes Andrzej Grębla, który przywitał przybyłych gości oraz członków Klubu i przedstawił porządek zebrania.

Następnie zapoznał zebranych z funkcjonowaniem naszej klubowej strony internetowej podkreślając, że jest to dobra forma łączności i przekazywania różnych informacji z życia Klubu między Zarządem a poszczególnymi członkami. Podziękował Bolkowi Dolnemu za to że pilnuje i prowadzi tą stronę.

W dalszej kolejności Prezes Andrzej Grębla wspomniał zebranym o zmarłych w ubiegłym roku członkach naszego Klubu HDK, których odejście uczczono tradycyjną minutą ciszy. Informacje o zgonach były zamieszczane na bieżąco na naszej stronie internetowej.

Następnie przypomniał członkom Klubu o konieczności aktualizowania danych osobowych, co jest niezbędne do prawidłowego prowadzenia wszelkiej ewidencji oraz w przypadku wystąpień o różnego rodzaju wyróżnienia. Zaapelował o sprawne i systematyczne przekazywania zmienionych danych jak również potwierdzeń o ilości oddanej honorowo krwi.

Poinformował zebranych o wprowadzonej przez Zarząd Główny PCK odpłatności za odznaki i odznaczenia.

  • Za Odznakę Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża bez względy na stopień – Klub będzie musiał płacić 60,- zł

  • Za Wyróżnienie „ KRYSZTAŁOWE SERCE ” Klub będzie musiał płacić kwotę – 250,- zł

Omówił sprawę związaną z otrzymaniem oraz zagospodarowaniem nowego pomieszczenia klubowego przy ulicy Suchej, dodając jednocześnie, że pełnione są tam przez członków Zarządu Klubu systematyczne dyżury.

Prezes Andrzej Grębla przekazał informację o odbytym w miesiącu lutym spotkaniu z Posłami na Sejm, Dyrektorami zakładów pracy oraz innymi Zaproszonymi Gośćmi (informacja na stronie internetowej z dnia 23.II.2011 r.), działaczami społecznymi omawiając skrótowo przebieg tego spotkania oraz powstałe na nim inicjatywy, miedzy innymi inicjatywę pomocy RCKiK w zakupie autobusu lub kontenera do poboru krwi. Na bazie powstałej inicjatywy obecni na spotkaniu Posłowie odbyli rozmowy z Wice Ministrem Zdrowia w sprawie pomocy w realizacji tegoż przedsięwzięcia. Dyrektor RCKiK we Wrocławiu zasugerował aby zastanowić się nad STOWARZYSZENIEM zajmującym się pomocą we wszelkich sprawach związanym z honorowym krwiodawstwem.

Prezes Andrzej Grębla przekazał informację o przywilejach krwiodawców zawartych w „VADEMECUM PACJENTA”. Następnie głos zabrał Wice Prezes Władysław Szczepański, który apelował o egzekwowanie naszych przywilejów w placówkach służby zdrowia.

W dalszej części zebrania Prezes Andrzej Grębla omówił spotkanie Zarządu naszego Klubu z przedstawicielami Związków Zawodowych. Jednak nie wszyscy Przewodniczący Związków przybyli na to spotkanie a szkoda.

Poinformował również o wyraźnie zauważalnym wzroście liczby członków naszego Klubu HDK. Tylko w okresie ostatnich kilku miesięcy wstąpiło do nas kilku nowych członków oraz członkiń. Członkowie klubu debatują podczas zebrania

Poinformował o spotkaniu przedstawicieli PKP INTERCITY S.A. Sekcji Przewozów Wrocław z Panią Profesor Alicją Chybicką, na którym to spotkaniu dzieciom z zarządzanej przez Panią Profesor kliniki przekazane zostały od Pracowników Zespołu Drużyn Konduktorskich, Kas Biletowych oraz administracji Sekcji – dla dzieci słodki poczęstunek – czekolady. Bardzo dużą pomoc w koordynacji tegoż przedsięwzięcia wykazała Pani Wioletta Pogoda – Dyspozytor Drużyn Konduktorskich we Wrocławiu – zresztą Członkini naszego Klubu.

W dalszej części spotkania Prezes Andrzej Grębla poprosił o zabranie głosu Posła na Sejm RP, członka naszego Klubu HDK – Michała Jarosa. Poseł Michał Jaros omówił VADEMECUM proponując jednocześnie osobiste rozesłanie danych w nim zawartych, posiadającym pocztę elektroniczną członkom Klubu. Omówił sprawę odpłatności za odznaki i odznaczenia. Okazał swoje niezadowolenie z tego powodu. Wspomniał o powołaniu fundacji – stowarzyszenia zrzeszającej sponsorów chętnych do wspierania działalności ruchu HDK. Poinformował o propozycji powołania nowego wyróżnienia dla członków HDK. Przekazał informację o rozbieżnościach w sprawie zakupu autobusu – naczepy do pobierania krwi. Powiedział, że zakup naczepy jest znacznie korzystniejszy. Z informacji uzyskanych w RCKiK we Wrocławiu wynika, że korzystając z naczepy, można przeprowadzić większą ilość akcji poboru krwi oraz pozyskiwać ją w większych ilościach.

Następnie Prezes Andrzej Grębla wspomniał o zgłoszonych już akcesach do powstałego stowarzyszenia informując, że są wśród nich członkowie naszego Klubu HDK: Andrzej Grębla, Andrzej Sikorski, Jacek Mikołajczyk oraz Sebastian Hruszczak. Poinformował również że na spotkaniu Zarządu z zaproszonymi Gośćmi jako pierwsza akces przystąpienia do tegoż Stowarzyszenia zgłosiła Pani mgr Mirosława TALARSKA – Członek Zarządu Przedsiębiorstwa „ DOLKOM ” we Wrocławiu

Poseł Michał Jaros omówił potrzebę propagowania idei honorowego krwiodawstwa, które jest mało nagłaśniane i wiele osób nie uczestniczy w ruchu z powodu braku informacji o zasadach.

Prezes Andrzej Grębla poinformował o braku rozwiązań prawnych (Regulaminy Socjalne Zakładów) regulujących zasady wyróżniania i premiowania pracowników. Błędna interpretacja powoduje, że dawcom jest niewłaściwie naliczana premia za dzień, w którym oddał krew. Poseł Michał Jaros obiecał interwencję w tej sprawie.

Członkowie klubu debatują podczas zebraniaW dalszej części spotkania Prezes Grębla apelował do uczestników o odpisanie jednego procenta od podatku dla syna naszego zmarłego kolegi Artura Marczaka.

Następnie Prezes Andrzej Grębla poinformował że zgodnie z wieloma sugestiami Członków naszego Klubu, Zarząd Klubu podjął decyzję aby w dniu 21 maja 2011 r. – sobota zorganizować FESTYN – PIKNIK Honorowych Dawców Krwi naszego Klubu. Następnie przystąpił do omawiania MAJOWEGO FESTYNU – PIKNIKU Poinformował że impreza ta kierowana jest do kolegów i koleżanek z Zakładów Pracy z których wywodząc się Członkowie naszego Klubu oraz wszystkich tych – którzy zechcą z nami spędzić tą sobotę. Tym razem nie będzie ambulansu do poboru krwi ale będzie prowadzona daleko idąca promocja Ruchu Honorowego Krwiodawstwa. Program jest już tworzony, będzie Turniej Piłki Nożnej o Puchar naszego Klubu w którym to zagrają drużyny z poszczególnych Zakładów Pracy oraz zaprosimy Klub Krwiodawców z Wojska i Policji. Planowany jest mecz gwiazd: reprezentacja Krwiodawców vs. VIP–owie. W drużynie VIP–ów jak powiedział Poseł Michał Jaros wystąpią być może Posłowie, Maciej Zieliński, Maciej Zegan itp. Program będzie dość obfity od tematyki prozdrowotnej do rozrywki włącznie.

W następnej kolejności na zebraniu omawiano propozycję Posła Michała Jarosa o akcji poboru krwi w terenie, pod imieniem byłego naszego kolegi – już nieżyjącego „ Artura Marczaka”. Do południa pobór krwi, natomiast popołudniu część artystyczna np. występ zespołu, poczęstunek itp. Prezes Klubu zaproponował aby taką AKCJĘ przeprowadzić może w drugą sobotę września 2011 r.

Następnie Prezes Andrzej Grębla kontynuował omawianie naszego majowego pikniku zwracając się do zebranych o zgłaszanie propozycji w sprawie uświetnienia naszej majowej uroczystości – pikniku. Odnośnie tego punktu uczestnicy zebrania nie zgłaszali propozycji jego uświetnienia. Jedynie Pani Anna Zarzycka poinformowała, że z jej programem wystąpi dodatkowo profesjonalny muzyk.

Na zakończenie – Prezes Klubu Andrzej GRĘBLA – podziękował wszystkim za przybycie i już dziś zaprosił Krwiodawców, ich rodziny oraz znajomych na nasz FESTYN – PIKNIK.

Prezes prosił również o zaglądanie na stronę internetową naszego Klubu ponieważ tam na bieżąco będą się ukazywać informacje w sprawie MAJOWEGO FESTYNU – PIKNIKU oraz będzie opublikowany PLAKAT w formie ZAPROSZENIA.

Na tym zebranie zakończono.

Protokołował: Jacek Mikołajczyk.

Aktualności klubowe , , , , ,

One Comments to “Protokół z zebrania członków klubu w dniu 11. IV. 2011”

  1. Jacek Mikołajczyk

    Jak widać na załączonych zdjęciach w zebraniu uczestniczyła duża ilość członków naszego Klubu. Myślę, że jest to super prognoza na przyszłość i świadczy dobrze o dużym zaangażowaniu w działalność. Nic innego, tylko pozostaje nam się z tego cieszyć 🙂
    Pozdrawiam serdecznie.

Leave a Reply

(required)

(required)