Strona główna » Aktualności klubowe » Ulga podatkowa dla krwiodawców

Ulga podatkowa dla krwiodawców

POMAGAJĄC INNYM MASZ SZANSĘ ZMNIEJSZYĆ SWÓJ PODATEK

Kim jest honorowy krwiodawca?

 

Honorowy dawca krwi to osoba, która oddała nieodpłatnie krew lub jej składniki i została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi, np. regionalnym centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

 

Na czym polega ulga dla honorowych krwiodawców?

 

Honorowy dawca krwi może wartość przekazanej w roku podatkowym darowizny na cele krwiodawstwa odliczyć:

• od przychodu, podlegającego opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym, wykazywanego w zeznaniu PIT-28 (składanym do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym) lub

• od dochodu, podlegającego opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, wykazywanego w zeznaniu PIT-36 albo PIT-37 (składanym do 30 kwietnia1 roku następującego po roku podatkowym). Jednocześnie do zeznania podatnik dołącza formularz PIT/O, w którym wykazuje kwotę przekazanej darowizny, kwotę odliczenia w ramach darowizny krwi oraz dane obdarowanego (nazwę i adres jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi, w której oddał krew).

Przedmiotem darowizny jest oddana bezpłatnie krew, jak również osocze lub inne składniki krwi.

1 W 2011 r. termin określony dla złożenia zeznania PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, tj. 30 kwietnia, przypada na sobotę i dlatego ulega przesunięciu na poniedziałek – 2 maja 2011 r. (tj. następny dzień po dniu wolnym od pracy). Zgodnie bowiem z przepisami ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60, z późn. zm.), jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

 

Pamiętaj! Odliczenie od dochodu (przychodu) wartości oddanej honorowo krwi lub jej składników zmniejsza podstawę opodatkowania, a niższa podstawa opodatkowania to w konsekwencji niższy podatek w rozliczeniu rocznym.

 

Jak obliczyć wartość darowizny krwi?

 

Obliczając wartość darowizny przekazanej na cele krwiodawstwa należy pomnożyć ilość oddanej honorowo (nieodpłatnie) krwi lub jej składników przez kwotę 130 zł (tj. obowiązującą wysokość ekwiwalentu pieniężnego przysługującego za pobraną krew).

Ministerstwo Finansów

Przykład: Obliczenie wartości darowizny przekazanej na cele krwiodawstwa

Podatnik w roku podatkowym oddał nieodpłatnie 1,8 litra krwi oraz 2 litry osocza.

Jak ustalić wartość darowizny przekazanej na cele krwiodawstwa?

 

Niezależnie od tego, czy podatnik oddał honorowo krew czy osocze, przy ustala
niu kwoty przysługującego odliczenia stosuje tę samą stawkę w wysokości 130 zł za 1 litr. Zatem w ww. przykładzie wartość oddanej krwi wynosi 234 zł (1,8 litra x 130 zł), a oddanego osocza 260 zł (2 litry x 130 zł). Tym samym łączna wartość darowizny przekazanej w roku podatkowym na cele krwiodawstwa wynosi 494 zł.

 

Jaki jest limit odliczenia?

 

Odliczenie z tytułu honorowego krwiodawstwa łącznie z darowiznami na cele kultu religijnego oraz na cele szlachetne nie może przekroczyć 6% dochodu (w przypadku ryczałtowców 6% przychodu) wykazywanego

w zeznaniu.

 

 

Przykład: Przekroczenie limitu 6% dochodu

Podatnik w roku podatkowym osiągnął dochód z pracy w wysokości 55 000 zł. Oddał honorowo 2,7 litra krwi, czyli wartość darowizny na cele krwiodawstwa wynosi 351 zł (2,7 litra x 130 zł). W tym samym

roku przekazał również darowiznę na cele kultu religijnego (np. na remont kościoła) w wysokości 3000 zł. Czy całą kwotę – zarówno z darowizny na cele kultu religijnego, jak i przekazanej krwi – będzie mógł

odliczyć od dochodu?

 

Nie, bo łączna wartość przekazanych darowizn na cele krwiodawstwa oraz na cele kultu religijnego, wynosząca 3351 zł (351 zł + 3000 zł), przekracza 6% dochodu podatnika, tj. 3300 zł (6% z 55 000 zł). W konsekwencji podatnik ma prawo pomniejszyć swój dochód wyłącznie do wysokości limitu, czyli o kwotę 3300 zł, jeżeli jednocześnie spełnił inne warunki uprawniające do dokonania tych odliczeń. Pozostała część

kwoty, tj. 51 zł, nie zostanie odliczona od dochodu. Nie będzie można też tej kwoty odliczyć w zeznaniu podatkowym za rok następny.

 

Pamiętaj! Jeżeli podatnik ma obowiązek złożyć dwa zeznania, np. PIT- 37 i PIT-28, może część darowizny na cele krwiodawstwa odliczyć w jednym zeznaniu od przychodu (PIT-28), a część w drugim od dochodu (PIT-37 albo PIT- 36). Ważne jest, by tej samej kwoty nie odliczył dwukrotnie.

 

Przykład: Odliczenie darowizny w dwóch zeznaniach

Podatnik w roku podatkowym osiągnął dochód z umowy zlecenia w wysokości 3500 zł, który wykazuje w zeznaniu PIT-37, oraz przychód z najmu w wysokości 4000 zł, który wykazuje w PIT-28 (na początku roku podatkowego wybrał dla przychodów z najmu opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych). Jednocześnie oddał honorowo osocze o wartości 300 zł. Czy w składanych zeznaniach będzie mógł odliczyć całą wartość darowizny?

 

Tak. Odliczenie z tytułu darowizny krwi nie może przekroczyć w zeznaniu PIT-28 kwoty stanowiącej 6% przychodu podatnika, czyli kwoty 240 zł (6% z 4000 zł), a w zeznaniu PIT-37 – 6% dochodu, czyli kwoty 210 zł (6% z 3500 zł). Podatnik może zatem w zeznaniu PIT-28 (składanym do 31 stycznia następnego roku) odliczyć od przychodu 240 zł, a w zeznaniu PIT-37 (składanym do 30 kwietnia3 następnego roku) odliczyć od dochodu pozostałą część darowizny, tj. 60 zł (wartość oddanego osocza – 300 zł minus odliczona już w PIT-28 część w kwocie 240 zł).

3 Patrz poprzedni przypis.

www.mf.gov.pl

Pamiętaj! Z ulgi dla honorowych krwiodawców ma prawo skorzystać także podatnik, który oddał honorowo krew w stacji krwiodawstwa ze wskazaniem dla konkretnej osoby, np. dla chorej Marii Kowalskiej.

 

Czy potrzebna jest dokumentacja?

 

Aby dokonać odliczenia, podatnik musi posiadać dokument, z którego wynika wartość oddanej krwi lub jej składników wraz z oświadczeniem o jej przyjęciu przez jednostkę organizacyjną publicznej służby krwi. Należy pamiętać, że w otrzymanym dokumencie nie może być uwzględniona krew (lub jej składniki), za którą dawcy wypłacono ekwiwalent pieniężny (wynagrodzenie). Otrzymanych w jednostce publicznej służby krwi dokumentów nie trzeba dołączać do zeznania. Dokumenty te należy jednak przechowywać do momentu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, tj. przez 5 lat, licząc od końca roku, w którym złożono zeznanie podatkowe. W tym okresie urząd skarbowy ma bowiem prawo skontrolować

poprawność skorzystania z odliczenia.

Ministerstwo Finansów

 

ODLICZENIE DAROWIZNY NA CELE KRWIODAWSTWA

Honorowe (nieodpłatne oddanie krwi lub jej składników)

Uzyskanie dokumentu o ilości oddanej krwi oraz oświadczenia

o jej przyjęciu i przechowywanie ich dla celów dowodowych

Odliczenie wartości darowizny (130 zł na 1 litr) od przychodu w PIT-28

lub od dochodu w PIT-36 albo PIT-37 oraz dołączenie do zeznania PIT/O

 

 

Podstawa prawna:

• art. 11 Ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.),

• art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. c, ust. 5, ust. 6b, ust. 7 pkt 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.),

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych wymagających przed pobraniem krwi zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów oraz wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew i związane z tym zabiegi (Dz. U. Nr 263, poz. 2625, z późn. zm.).

 

Ministerstwo Finansów

Przedstawione opracowanie ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa.

,

Aktualności klubowe , , , , ,

One Comments to “Ulga podatkowa dla krwiodawców”

  1. Jacek Mikołajczyk

    Fajnie, że zamieściliście tę informację na swojej stronie internetowej. Z tego co wiem, to niewielka ilość Honorowych Krwiodawców z należnych im ulg korzysta. Dlatego uważam, że rozpowszechnianie wiedzy o uldze podatkowej dla krwiodawców jest krokiem w dobrą stronę 🙂 Nie są to zbyt wielkie pieniądze, jednak skoro ustawodawca przewidział możliwość ich odpisania od podatku, to niby dlaczego nie skorzystać z tej ulgi?

Leave a Reply

(required)

(required)