Strona główna » Aktualności klubowe » Spotkanie zarządu z zaproszonymi gośćmi

Spotkanie zarządu z zaproszonymi gośćmi

Logo Klubu do wklejenia na stronę W dniu 18 lutego 2011 roku w świetlicy Dolnośląskiego Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej „DOLKOM” we Wrocław z inicjatywy Prezesa Zarządu Międzyzakładowego Klubu HDK przy PKP Wrocław Główny Andrzeja Grębli odbyło się spotkanie członków Zarządu z Dolnośląskimi Parlamentarzystami, przedstawicielem Dolnośląskiego UM, Dyrekcją RCK i K we Wrocławiu, Dyrektorami Zakładów pracy oraz innymi osobami zainteresowanymi sprawami nurtującymi środowisko Honorowych Dawców Krwi oraz współpracującymi z naszym Klubem.

Spotkanie rozpoczął Prezes Andrzej Grębla który przywitał zaproszonych GOŚCI w osobach:

Sławomir PIECHOTA – Poseł na Sejm R.P.

Michał JAROS – Poseł na Sejm R.P.

Jarosław MAROSZEK – Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

Monika KOWALCZYK – Dyrektor Biura Poselskiego Sławomira Piechoty

Dr Ryszard KOZŁOWSKI – Dyrektor

Regionalnego Centrum Krwiodawstwa

Krwiolecznictwa we Wrocławiu

Dr Małgorzata ANTOŃCZYK – Kierownik Działu Metodyczno – organizacyjnego

Regionalnego Centrum Krwiodawstwa Krwiolecznictwa we Wrocławiu

Mirosława TALARSKA Członek Zarządu – Dyrektor ds. Ekonomiczno – Finansowych

Dolnośląskiego Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej

„ DOLKOM ” sp. z o. o. we Wrocławiu

Adam PRYNDA Członek Zarządu – Dyrektor ds. Techniczno – Handlowych

Dolnośląskiego Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej

„ DOLKOM ” sp. z o. o. we Wrocławiu

Józef MUZYKA – Z – ca Dyrektor Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami PKP we Wrocławiu

Waldemar BISKUP – Dyrektor Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław

Wiesław JASINA – PREZES Firmy „JADAN” Automatyka Przemysłowa w Brochowie

Zygmunt ILNICKI – Z – ca Komendanta Regionalnego Straży Ochrony Kolei we Wrocławiu

Andrzej SIKORSKI – Naczelnik Sekcji Przewozów I.C. Wrocław

kpt. Dariusz PADARZ – PREZES Klubu HDK PCK przy Centrum Szkolenia

Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu oraz

Zarząd Międzyzakładowego Klubu HDK PCK przy PKP Wrocław Główny:

Andrzej GRĘBLA – Prezes Klubu

Władysław SZCZEPAŃSKI – Wiceprezes Klubu

Jacek MIKOŁAJCZYK – Członek Zarządu Klubu

Bogumiła MARCINKOWSKA – Członek Zarządu Klubu

Bolesław DOLNY – Członek Zarządu Klubu

Głos zabrał Prezes Klubu który poinformował, że tematem dzisiejszego spotkania jest: UPOWSZECHNIANIE HONOROWEGO KRWIODAWSTWA W ŚRODOWISKU.

Następnie przedstawił sprawozdanie z dotychczasowej działalności Klubu, informując również o problemach Honorowych Dawców Krwi w szczególności z dostaniem się do lekarzy specjalistów gdzie Krwiodawcy traktowani są niezgodnie z przysługującymi im przywilejami.

Dyrektor RCK i K we Wrocławiu dr Ryszard Kozłowski ustosunkował się do wypowiedzi Prezesa Grębli nawiązując do postanowień zawartych w WADEMEKUM PACJENTA, który to dokument reguluje pewne sprawy związane z przywilejami honorowych krwiodawców. W sprawie kolejek do lekarzy specjalistów wyjaśnił, że ZHDK mają prawo ubiegać się o zapisy do takich lekarzy bez oczekiwania w kolejce.

Pan Maroszek, Dyrektor Departamentu Zdrowia w Dolnośląskim Urzędzie Marszałkowskim porównał problemy HDK z problemami kombatantów. Zobowiązał się do współpracy z

Dyr. Kozłowskim. Obaj uznali, że sprawa uprawnień dla krwiodawców jest rozwiązana.

Naczelnik Sekcji PKP Intercity, kol. Andrzej Sikorski zaproponował powrót do sprawdzonej metody informującej o wejściu HDK do lekarza poza kolejnością (tabliczki informujące przy drzwiach).

Następnie Prezes Andrzej Grębla przypomniał zebranym przebieg obchodów 25-lecia naszego Klubu HDK, które odbyły się na Kompleksie sportowo – rekreacyjnym „ ORLIK ” w Brochowie w miesiącu maju 2010. Po raz kolejny podziękował wszystkim serdecznie za każdą pomoc i wsparcie jakie zostało udzielone naszej inicjatywie.

W dalszej części zebrania Prezes Grębla nawiązał do spotkania, które odbyło się w dniu 04.XI.2010. w Sali 112 w gmachu dyrekcji PKP, wspominając jednocześnie o poruszanej tam sprawie zakupu autobusu przeznaczonego do poboru krwi.

W sprawie autobusu zabrał głos Dyrektor RCK i K we Wrocławiu Pan Ryszard Kozłowski, który zapoznał zebranych z historią obecnego autobusu służącego do poboru krwi. Wspomniał, że autobus ten był zakupiony z demobilu w drodze przetargu.

Wcześniej autobus ten służył do pobierania osocza w rejonie Lipska w Niemczech.

Nadmienił, że mobilne punkty poboru krwi, jakimi są autobusy lub specjalnie do tego celu przystosowane kontenery, spełniają bardzo ważną rolę niemal porównywalną znaczeniowo do stacjonarnego punktu poboru krwi, ale jeżeli by wybierać-to o wiele lepszym rozwiązaniem jest jednak kontener.

Dr Kozłowski wspomniał również o istniejącym programie samowystarczalności w zakresie poboru krwi. Przedstawił równocześnie swoją opinię w sprawie propozycji Ministerstwa Zdrowia odnośnie zakupu autobusów. Zdaniem dr Kozłowskiego proponowane autobusy w porównaniu do potrzeb są stosunkowo mało przystosowane. Wg pracowników, którzy mają dokonywać pobierania krwi w autobusie, jest on mało ergonomiczny. Posiada tylko cztery, źle ustawione stanowiska do poboru, co może być przyczyną trudności w dostępie pielęgniarek do pacjentów. Stwierdził, że w dzisiejszych czasach stacjonarne punkty poboru krwi są marnotrawstwem przeznaczonych na ten cel środków. W dalszej części swojej wypowiedzi dr Kozłowski poinformował o rozpoczęciu prac nad mobilnym kontenerem do poboru krwi, który jest opracowywany w porozumieniu z pracownikami RCK i K. Znaczenie ma każda opinia, która może przyczynić się do stworzenia lepszego produktu służącego szczytnej idei honorowego Krwiodawstwa.

Dr Kozłowski zwrócił się z apelem do obecnych na spotkaniu parlamentarzystów o poparcie idei i pomoc w realizacji tego wspaniałego pomysłu. Zwrócił się równocześnie

o podjęcie bardziej skutecznych działań w zakresie lobbingu na rzecz dolnośląskiej służby krwi.

Prezes Andrzej Grębla poparł prośbę Dyrektora Ryszarda Kozłowskiego, oraz w imieniu własnym i Zarządu Klubu zwrócił się z prośbą do uczestników spotkania o wszelką pomoc zmierzającą do zakupu, lub pozyskania środków dla rozwiązania nurtującego środowisko dolnośląskich krwiodawców-braku mobilnego punktu poboru krwi.

Zaproponował, aby rozpocząć działania w kierunku stworzenia Stowarzyszenia na rzecz wspierania Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu.

Z mocy prawa Regionalne Centrum nie może po
zyskiwać środków finansowych natomiast powołane do tego celu Stowarzyszenie spełnia warunki służące tej inicjatywie.

Kol. Dariusz Padarz – zaproponował poparcie stowarzyszenia dodając jednocześnie, że w razie konieczności byłby gotowy poprzeć wyprowadzenie HDK ze struktur PCK.

Następnie prowadzący spotkanie Prezes Andrzej Grębla omówił bulwersującą środowisko honorowych krwiodawców sprawę Uchwał Zarządu Głównego PCK odnośnie odpłatności za przyznawane odznaki honorowe PCK w kwocie – 60,- zł i odznaczenia Kryształowe Serce w kwocie – 250,- zł. Czy stać na to Kluby ? Na pewno nie i co to za wyróżnienie skoro trzeba za nie płacić?

Dyrektor Kozłowski poparł w tym temacie Prezesa i dodał, że odznaki w mennicy kosztują znacznie mniej niż kwota zaproponowana przez Zarząd Główny PCK. Nadmienił również, że w pełni popiera potrzebę powołania wspomnianego wcześniej stowarzyszenia, a jego pracownicy wspomogą te działania.

W dalszej części spotkania głos zabrał Poseł na Sejm RP pan Sławomir Piechota, który zaproponował spotkanie w nieco węższym gronie w sprawie powołania wspomnianej wcześniej fundacji, a panią mecenas – Dyrektora swego Biura Poselskiego poprosił o przygotowanie materiałów niezbędnych do utworzenia takiego Stowarzyszenia.

Dyrektor Kozłowski omówił w kilku zdaniach przygotowania do festynu w gminie Lubsza w powiecie brzeskim. Wspomniał o rodzeniu się nowej formy propagowania idei honorowego Krwiodawstwa poprzez organizowanie festynów, a także angażowanie dzieci, młodzieży oraz księży.

Członek naszego Klubu HDK, Poseł Michał Jaros przypomniał tragedię jaka spotkała naszego kolegę Artura Marczaka. Złożył jednocześnie propozycję upamiętnienia pamięci kolegi Artura poprzez zorganizowanie Akcji HDK imienia Artura Marczaka.

Prezes Klubu – poinformował że w czerwcu br. będzie pierwsza rocznica śmierci, i nic nie stoi na przeszkodzie aby FESTYN który planujemy był dedykowany właśnie tej postaci.

W następnej kolejności głos zabrał Dyrektor wrocławskiego MCS pan Waldemar Biskup, który podziękował za ciepłe słowa skierowane przez Prezesa za dotychczasową współpracę. Dyrektor Biskup zadeklarował jednocześnie gotowość współpracy MCS w zakresie organizowania poboru krwi podczas imprez sportowych organizowanych przez miasto Wrocław. Zadeklarował również gotowość MCS do użyczania swoich obiektów w ramach współorganizatora na rzecz imprez promujących honorowe krwiodawstwo.

Komendant SOK Zygmunt Ilnicki poparł propozycję zaszczepiania idei honorowego Krwiodawstwa wśród dzieci i młodzieży.

Dyrektor Ryszard Kozłowski podał przykłady nauczycieli, którzy w ramach prowadzonych lekcji propagują ideę honorowego Krwiodawstwa.

Prezes Andrzej Grębla przytoczył przykłady wielu atrakcji towarzyszących oddawaniu krwi

w plenerze. Zaproponował aby jeszcze w tym roku, z pomocą dzisiejszych gości, zorganizować takie imprezy: 21 maja 2011 r. na „ORLIKU” w Brochowie, pomóc Posłowi Michałowi Jarosowi przy organizacji uroczystości w m – cu czerwcu, a kolejną zorganizować we wrześniu.

Pani Mirosława Talarska – Dyrektor „DOLKOMU” wyraziła chęć pomocy przy organizacji tych przedsięwzięć dodając, że ten rok jest rokiem szczególnym, ponieważ Przedsiębiorstwo obchodzi Jubileusz – 10 lecia. Poprosiła, aby przygotować materiały dotyczące działalności Klubu oraz jego Członków, materiał ten opublikowany byłby w biuletynie z Okazji 10–lecia Przedsiębiorstwa „DOLKOM”.

Na zakończenie – Prezes Klubu Andrzej Grębla gorąco podziękował wszystkim za przybycie na dzisiejsze spotkanie i dużo ciepłych słów adresowanych do Członków Klubu.

Dodał, że na spotkaniu padło wiele propozycji działania na rzecz propagowania Ruchu Honorowego Krwiodawstwa. Jak wcześniej powiedział Pan Dyrektor RCK i K we Wrocławiu KREW JEST NAJCENNIEJSZYM LEKIEM i do tej pory nauka nie potrafi wynaleźć środka zastępczego. Niestety ten LEK może produkować tylko organizm zdrowego człowieka.

Zdjęcia ze spotkania w galerii.

,

Aktualności klubowe , , ,

One Comments to “Spotkanie zarządu z zaproszonymi gośćmi”

  1. Jacek Mikołajczyk

    Wspaniała inicjatywa. Jestem niezwykle rad z jej podjęcia oraz z tego, że jest mi dane w niej współuczestniczyć. Zgromadzenie tak wspaniałych Osobistości chętnych do działania na rzecz rozwoju Honorowego Krwiodawstwa w naszym mieście i regionie jest wielką sprawą. Widać, że nasz Prezes Andrzej Grębla się stara 🙂 Początek został zrobiony i teraz nie pozostaje nic innego jak kontynuować rozpoczęte dzieło. Jestem przekonany, że z tak świetnymi działaczami jak uczestnicy opisanego spotkania uda się dużo zrobić. W haśle “RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” dostrzegam dużo mądrości i sensu. Powstającej fundacji życzę sukcesów 🙂

Leave a Reply

(required)

(required)